سفارش تبلیغ
صبا
حکمت به درون انباشته از خوراک وارد نمی شود . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
یادداشتها و برداشتها
 
خط
 
خط
دکتر بیژن باران دکتر بیژن باران

از 4 هزار سال پیش خط برای خوانش و نویسش به زبان اضافه شد. خط هم نقاشی اندیشه نمادی است. یعنی یک نشانه دال بر چیز دیگریست. در خط نویسش "دو" دال بر شمارش 2 شیی است. تجارت در پیدایش خط اولویت دارد. چنانکه در فلات با تجارت ضعیف، خط همیشه از همسایگان با تجارت قویتر قرض گرفته شده: میخی از شهرهای بین النهرین؛ آرامی از عبری فلسطین؛ یونانی از فینیقیهای لبنان؛ عربی از تجار مدینه و مکه؛ لاتین از تجار پرتغالی و انگلیسی در خلیج فارس.

 

مرحله بعد تجارت بین نواحی مختلف با زبانهای متفاوت و فراورده های محلی بود. با بسط تجارت، خط برای تهیه پیمانها، لیست اقلام، معاملات پیش از خرمن در مصر، لبنان، عراق و دیگر نواحی زمین با تولید اضافی برای بازرگانی پدید آمد. روشن است که ساختار خط منوط به ابزار نویسش بود. در ابتدا گل رس تر با چوب، سنگ با قلم فلزی، سفال با پر جوهری ابزار نویسش بودند.

 

در اینجا خط مانا بمدد حافظه خطاکار انسان آمد. سپس در مصر و چین از خمیر برخی گیاهان در 3500 سال پیش پاپیروس/ کاغذ تهیه شد که برای ارتباط و ثبت اسناد سریعتر، سبک تر، کوچکتر بود. در همین بازه زمانی مُهر سنگی، عقیق، سفالی، شیشه ای، فلزی هم بمثابه تعهد، به سندیت نوشتار بجای انگشتنگاری، اضافه شد.

 

با پیدایش خط و ابزار نویسش قصه نویسی در مراکز تمدن مانند رود نیل و بین النهرین مُد شد. این قصص حاوی شرح پدیده های آسمانی/ زمینی، روایت وقایع گذشته، اساطیر مربوط به نیاکان با استعداد و مهارت خارق العاده، شرح سفر به اقالیم دور بودند. این قصه ها در عین حال در برگیرنده کنجکاوی اعضای قبیله، پرسشهای جوانان، پاسخهای تخیلی

پیران هم بود؛ مواد تاریخی با اوضاع فعلی، آرزوهای آتی آمیخته شدند. در کتیبه بیستون داریوش اول از 2500 سال پیش، خط برابر دیپی و سپس در پارسی برابر دبیره بود.

 

نگهداری نسخ روایات شفاهی، با خط و ابزار نویسش، دایمی و استاندارد شدند. دیگر کمتر سلیقه راوی در اصل داستان دخل و تصرفهای بداهه ای می کرد که در ذهن برخی حضار شک به اصالت متن را باعث می شد. طومارهایی در رابطه با گذشته، آسمان، مردگان، نیاز به کنترل محیط برای باران، سیل، زلزله، رعد، برق، آتشفشان، امراض مسری، خشکسالی، اختلالات ارثی، روحی، فکری نوشته شدند.

 

با ترابری این طومارها، تجارت با همسایگان، سیاحت به اقالیم غریبه مسئله ترجمه از یک زبان به زبان دیگر مطرح شد. با پیدایش مراکز مدنی، افراد با استعداد چند زبانه پیدا شدند. وجود آنها برای امور مالی، دیوانی، دیپلماتیک، نظامی حاکمان گستره های وسیعی از قبایل با زبانهای گوناگون لازم شد. سوادآموزی هم مورد نیاز برای پیمانهای دیوانی و متون اعتقادی بود. برخی انسانهای پیرامونی/ مرزی هم 2 یا 3 زبانه شدند. نمونه: کردها در مرز باختری فلات، بجز زبان خود، زبان رایج در تهران و بغداد را تکلم می کنند.

 

زبان بخشی از فرهنگ بوده؛ تابع پروسه معیشت فرد در اجتماع است. سلطه یک زبان بخاطر معیشت در جامعه است؛ غالبا تعبدی نیست. روشن است که زبان تجریدی تقلیل گرا می باشد. نمونه: روستاییان در یک شهر دور از موطن خود زبان شهر را می آموزند؛ چون معیشت آنها به زبان جدید بستگی دارد. نمونه فارسی: این زبان ادبیات 2-3 هزار ساله به خطهای میخی، آرامی/ عبری، اوستایی، عربی/ فارسی، فانگلیش در اینترنت، لاتین در ترکیه، سریلیک مشتق از یونانی در تاجیکستان دارد.

 

در هزاره اول در فلات هُزوارش بر وزن گوارش به واژه ای انیرانی گفته میشد که با الفبای آرامیک در جمله فارسی می نوشتند؛ ولی بهنگام خوانش متن برابر آنرا بفارسی تلفظ می کردند. نمونه: ملکا، لخم بخط آرامیک نوشته میشد؛ شاه، گوشت خوانده می شد. در آثار این دوره 1200 هزوارش شمرده شده. خواننده بمدد حافظه نوشته را می خواند نه از روی نوشته.

 

شاید این عادت فرهنگی منجر به صامت نگاری در خط فارسی شد که مصوتها را ننوشته. بلکه خط کوتاهنویسی shorthand کلمات بوده؛ از حافظه کلمه را باید خواند و نوشت. نمونه: ملک 3-4 تلفظ معنیدار دارد که از ترکیب زیر، زبر، پیش با هر صامت در این کلمه تلفظ می شود.

 

یک دلیل برای وجود هزوارش، کاتبان آرامیک بودند که سواد آرامیک/ عبری داشتند؛ ولی اربابان آنها ایرانی با زبانهای مختلف بوده؛ لذا برای آنها ترجمه و تلفظ فارسی محلی بکار می بردند. دلیل دیگر تنوع زبانی در امپراتوری هخامنشی و ساسانی باعث می شد که واژه های استاندارد مرکزی در تخت جمشید و تیسفون در متون بکار برده؛ سپس در اقصا نقاط امپراتوری بزبان محلی ترجمه و تلفظ می شدند. هزوارش سنت خطی است نه عادت زبانی؛ با وامواژه فرق دارد. اکنون در فارسی رادیو بخط فارسی نوشته می شود؛ همین واژه غربی بهنگام خوانش رادیو تلفظ می شود.

 

گونه ای هزوارش در زبان فارسی اکنون مرسوم است. نمونه: Km، ُA نوشته می شود ولی با تلفظ فارسی کیلومتر و انگستروم خوانده می شود. زبان آرامیک در منطقه ارم عراق از 3 هزار سال پیش در دربارهای آشوری، هخامنشی، اشکانی، ساسانی بکار می رفت. این زبان سامی متقدم در گروه زبانهای عبری فلسطین و فینیقی لبنان قرار دارد.

 

خط آرامیک از روی خط فینیقی که راست به چپ نوشته می شد اقتباس شده؛ منشاء 2 خط عبری و عربی در شرق شد. همین خط منشاء یونانی و لاتین در غرب شد. حضرت عیسی به زبان آرامیک تکلم می کرد؛ بخشهایی از انجیل و تلموذ به این زبان نوشته شده. در زمان حاضر آشوریان عراق بان تکلم می کنند. در تهران چند کلمه از دوستان آسوری بیادم است: اشلا مالوخ = درود بر تو مذکر، اشلا مالخ = درود بر تو مونث، تلاخه = بیا اینجا. خط آرامیک فقط صامتها و مصوتهای بلند را می نویسد؛ برای مصوتهای دیگر از نقطه، تشدید، تنوین، پیش، زبر، زیر استفاده می کرد.

 

خط مصری، یونانی، سانسکریت، لاتین از چپ براست نگاشته می شود. در خط فارسی یونیکد با نوعی ابهام بخاطر صفحه کلیدهای غیراستاندارد؛ تنوین، همزه، تشدید، یای ملفوظ در حال متروک شدن اند. برخی تنوین را با نون در کاملن و ی در عیسی، موسی، یحیی، معنی، مرتضی، حتی، صغری، کبری، اعلی، اولی را با الف می نویسند. تلفظ ع و همزه هم در فارسی تفاوتی ندارد؛ برخی همزه را با ی می نویسند. 

 

خطهای مشتق از عبری صامت نگارند؛ مصوتها بندرت نگاشته می شوند. خط اوستایی از روی خط اشکانی منتج از خط عبری/ آرامی در عهد ساسانیان بصورت آوانگار با 53-58 حرف مصوت و صامت از راست بچپ برای تلفظ درست و مانای کتب دین زرتشتی درست شد. مانی دیگر پیامبر ایرانی خط سریانی رایج در عراق و سوریه را برای کتابت و تهذیب مزامیر و زبور خود بکار برد. خط کوفی هم با خط سیریانی نزدیکی دارد. گویا خط سریانی کمی پیش از اسلام از شهر انبار به مکه و سپس قریش آورده شد؛ سرچشمه خط عربی قرار گرفت.

 

جهت نویسش خط معمولا از راست به چپ، چپ به راست، بالا به پایین می باشد. خط فینیقی از راست به چپ در 1050 ق. م. باوج رسیده بود که در 600 سال پیش از میلاد به شرق رفته؛ منشاء خط اوستایی، هندی، عبری، عربی، فارسی جدید شد. در 800 سال پیش از میلاد به غرب رفت که جهت نویسش آن معکوس و علاماتی برای مصوتها با آن افزوده شد؛ منشاء خط یونان، روم، اناتولی، و سیریلیک شد. نمونه: ل L ، د  D ، ا A با تلفظ لام، دال، الف در زبان آرامیک. شباهت بصری و صوتی این حروف در خطهای فارسی، عبری، عربی، لاتین، یونانی کاملا مشهود است.

 

ناقل خط بازرگانان بودند که برای حسابرسی نیاز به نوشتن زبان و شمارش بودند. خط فینیقی از خط مصری بخاطر تجارت بین این 2 منطقه در 1500 پیش از میلاد مشتق شد. با موج مهاجران بشرق از طریق صحرای سینا و آل کنعان در فلسطین به لبنان رسید. استحاله از خط میخی و هیروگلیف به خطی بر اساس واحد صوتی تلفظ کلمات گام ارزنده و طولانی در تمدن است. بعد از بازرگانان موبدان، کاهنان، ربیان دینی خط را برای ثبت، ضبط، استاندارد کردن زبور، گاتها، آیه ها بکار بردند. هزینه تولید کتب دینی از طریق عشریه های دینی از توده ها تامین می شد.

 

نمونه اشتراک چند حرف بین آرامیک و فارسی بدون دخالت عربی: الف، واو، کاف که با همین تلفظ در خط آرامیک وجود دارند. خطی که بر بسیاری تیله یا تکه های شکسته بشکه های سفال شراب پارتی/ اشکانیان از سده 3م پیش از میلاد تا سده 3م پس از میلاد بجا مانده؛ یا آثار مکتوب مانوی در ختن. دیگر از زبان آرامیک شمارش ابجد، هوز، حتی، کلمن، سعفز، قرشت برای اعداد 1 تا 10 و 20 تا 100 ، 200، 300، 400 می باشد که ربطی به اعراب ندارد.

http://bejanbaran.blogfa.com/


June 28th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 89/8/9:: 9:52 عصر     |     () نظر
 
کلمه شریف
laelahaelaallah2sword2 by nan100001.

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/17:: 2:50 صبح     |     () نظر
 
تابلو های اسلامی 2

alhmd10 by nan100001

allahakber2 by nan100001

sobhanallh by nan100001

goldbsm by nan100001

ALLH by nan100001

allahakber66 by nan100001

sbhanallah2 by nan100001

allahakber by nan100001

sbhanallh3 by nan100001

ALLHAKBER33 by nan100001

allahakber by nan100001

allhakber by nan100001

allhakBR2 by nan100001

34353 by nan100001

allhakBR by nan100001

99898 by nan100001

allah by nan100001


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/17:: 2:45 صبح     |     () نظر
 
تابلو های اسلامی

laelahaelaallah2sword999 by nan100001

alhmd10 by nan100001

alhmd7 by nan100001

alabthekerallah4 by nan100001

sobhanallh by nan100001

goldbsm by nan100001

ALLH by nan100001

allahakber66 by nan100001

sbhanallah2 by nan100001

allahakber by nan100001

sbhanallh1 by nan100001

sbhanallh3 by nan100001

ALLHAKBER33 by nan100001

allahakber by nan100001

allah by nan100001


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/17:: 2:40 صبح     |     () نظر
 
الله
< type=text/java>F.decorate(_ge("button_bar"), F._photo_button_bar).bar_go_go_go(2059892179, 0);
< type=text/java>
alhmd7 by nan100001.
< type=text/java>F.decorate(_ge("button_bar"), F._photo_button_bar).bar_go_go_go(2060671426, 0);
< type=text/java>
alhmd6 by nan100001.

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/17:: 2:37 صبح     |     () نظر
 
رسم الخطها

Khattati 1

Hits: 4965

Khattati 2

Hits: 2616

Khattati 3

Hits: 5536

Khattati 4

Hits: 2239

Khattati 5

Hits: 2432

Khattati 7

Hits: 4403

Khattati 8

Hits: 1685

Khattati 9

Hits: 2601

Khattati 10

Hits: 2181
 

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/6/30:: 4:29 عصر     |     () نظر
 
خط های مذهبی

علیه اسلام 93 مشاهدهعلیه اسلام
khat038.jpg
علی ولی الله 186 مشاهدهعلی ولی الله
khat040.jpg
علی 140 مشاهدهعلی
khat039.jpg
علی 171 مشاهدهعلی
khat043.jpg
علی 141 مشاهدهعلی
khat054.jpg
علی162 مشاهدهعلی
khat055.jpg
علی129 مشاهدهعلی
khat103.JPG
علی114 مشاهدهعلی
khat104.JPG
علی117 مشاهدهعلی
khat105.jpg
علی179 مشاهدهعلی
khat106.JPG
علی125 مشاهدهعلی
khat107.JPG
علی153 مشاهدهعلی
khat111.JPG
علی 289 مشاهدهعلی
181 فایل در 13 صفحه 1


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/5/13:: 3:58 صبح     |     () نظر
 
بهترین کارها


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/5/11:: 7:8 عصر     |     () نظر
 
بهترین کارها


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/5/11:: 7:6 عصر     |     () نظر
 
صلوات


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/5/6:: 3:41 صبح     |     () نظر
درباره
صفحه‌های دیگر
لینک‌های روزانه
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
همفکری
(( همیشه با تو ))
قلمدون
گروه تک تاز
فرزانگان امیدوار
***جزین***
فریاد بی صدا
شین مثل شعور
جوان ایرانی
آسمون آبی چهاربرج
خورشید تابنده عشق
اکبر پایندان
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
جاده های مه آلود
یا امیر المومنین روحی فداک
دارالقران الکریم جرقویه علیا
EMOZIONANTE
نظرمن
در انتظار آفتاب
به سوی فردا
محفل آشنایان((IMAN))
همنشین
کانون فرهنگی شهدای شهریار
پرسه زن بیتوته های خیال
نگاهی به اسم او
پژواک
تخریبچی ...
پارمیدای عاشق
عاشقانه
بی نشانه
geleh.....
وبلاگ شخصی محمدعلی مقامی
►▌ استان قدس ▌ ◄
دیار عاشقان
قعله
سپیده خانم
بــــــــــــــهــــــــــــار
اگه باحالی بیاتو
نهان خانه ی دل
****شهرستان بجنورد****
وبلاگ آموزش آرایشگری
به سوی آینده
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
و رها می شوم آخر...؟!!
نغمه ی عاشقی
گل باغ آشنایی
یک کلمه حرف حساب
رهایی
امُل جا مونده
پلاک آسمانی،دل نوشته شهدا،اهل بیت ،و ...
«حبیبی حسین»
..:.:.سانازیا..:.:.
*پرواز روح*
آخرالزمان و منتظران ظهور
عشق سرخ من
عصر پادشاهان
افســـــــــــونگــــر
+
جلوه
دلبری
یــــــــــــــــاســــــــــــــــــــمـــــــنــــ
حوض سلطون
شب و تنهایی عشق
محمد جهانی
داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani
دلدارا
یه گفتگوی رودر رو
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی
جمعه های انتظار
پناه خیال
هم نفس
مجله اینترنتی شهر طلائی
منتظر ظهور
سه ثانیه سکوت
جوک بی ادبی
عاطفانه
پوکه(با شهدا باشیم)
عاشقان
هو اللطیف
آقاشیر
امامزاده میر عبداله بزناباد
لنگه کفش
قرآن
دریـــچـــه
بـــــاغ آرزوهــــا = Garden of Dreams
صراط مستقیم
دانشگاه آزاد الیگودرز
سکوت ابدی
من بی تو باز هم منم ...
ارتش دلاور
حاج آقاشون
وبلاگ عقل وعاقل شمارادعوت میکند(بخوانیدوبحث کنیدانگاه قبول کنید)
عشق در کائنات
ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی
مذهبی فرهنگی سیاسی عاطفی اکبریان
پرواز تا یکی شدن
.:: بوستان نماز ::.
سروش دل
تنهایی
روانشناسی آیناز
شقایقهای کالپوش
کـــــلام نـــو
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
بصیرت مطهر
سایت جامع اطلاع رسانی برای جوانان ایرانی
*تنهایی من*
آوای قلبها...
هفت خط
اَللهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
تنهایی افتاب
شجره طیبه صالحین ،حلقه ریحانه
شوالیه سیاه
نمایندگی دوربین های مداربسته
کوسالان
امام مهدی (عج)
@@@گل گندم@@@
سفیر دوستی
کافه محلی است برای جمع شدن وسرچشمه آغاز زایش هرچشمه است
کلبه عشق
آموزه ـ AMOOZEH.IR
تنهایی......!!!!!!
دریــــــــای نـــور
کربلا
جوکستان بی تربیتی
کلبهء ابابیل
وبسایت رسمی مهندس امیر مرتضی سعیدی ایلخچی
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
لیلای بی مجنون
بهترین آرزو هایم تقدیم تو باد.
جـــیرفـــت زیـبا
بچه مرشد!
د نـیـــای جـــوانـی
نگاهی نو به مشاوره

سارا احمدی
طب سنتی@
مهندسی عمران آبادانی توسعه
ققنوس...
ای لاله ی خوشبو
حزب الله
««« آنچه شما خواسته اید...»»»
ashegh
مقاله،پایان نامه،پرو‍ژه،کتاب الکترونیک،تحقیق،جزوه،نمونه سوال و..
طاقانک
تک درخت
تراوشات یک ذهن زیبا
سکوت سبز
هر چی بخوای
پیامنمای جامع
پرنسس زیبایی
بوی سیب BOUYE SIB
@@@این نیزبگذرد@@@
بادصبا
ಌಌتنهاترین عشق یه عاشق دل شکستهಌ᠐
راز رسیدن به شادی و سلامتی
معارف _ ادبیات
پوست مو زیبایی
تنهای تنها
آخرین صاحب لوا
جاده مه گرفته
دخترانی بـرتر از فــرشته
upturn یعنی تغییر مطلوب
دلـتنگـ هشـیگـــــــــی
تبسمـــــــــــــــی به ناچار
ماتاآخرایستاده ایم
سایت روستای چشام (Chesham.ir)
مستانه
وبلاگ گروهیِ تَیسیر
ناز آهو
گیسو کمند
جــــــــــــــــوک نـــــــت
عکس سرا- فقط عکس
عکس های عاشقانه
حقوق دانشگاه پیام نور ایلام
تیشه های اشک
فقط خدا رو عشقه
پاتوق دوستان
بنده ی ناچیز خدا
آزاد
ارمغان تنهایی
فقط عشقو لانه ها وارید شوند(منامن)
PARSTIN ... MUSIC
سلام آقاجان
ردِ پای خط خطی های من
منطقه آزاد
بندیر
علی پیشتاز
تنهاترم
هه هه هه.....
محمدمبین احسانی نیا
یادداشتهای فانوس
دوست یابی و ویژگی های دوست
کد تقلب و ترینر بازی ها
ستاره سهیل
داستان های جذاب و خواندنی
عاشقانه
گدایی در جانان به سلطنت مفروش
یادداشتهای من
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
سرافرازان
*bad boy*
سرزمین رویا
آیینه های ناگهان
برای اولین بار ...
خاطرات و دل نوشته های دو عاشق
چون میگذرد غمی نیست

بازگشت نیما
علی اصغربامری
دهیاری روستای آبینه(آبنیه)
روستای زیارتی وسیاحتی آبینه(آبنیه)باخرز
سایه سیاه
رازهای موفقیت زندگی
دوره گرد...طبیب دوار بطبه...
خندون
* ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ *
بچه های خدایی
مرام و معرفت
خوش آمدید
The best of the best
بوستان گل و دوستان
صفیر چشم انداز ایران
گل رازقی
من.تو.خدا
بلوچستان
۞ آموزش برنامه نویسی ۞
شبستان
دل شکســــته
یکی هست تو قلبم....
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
یامهدی
تنها هنر
دل نوشته
صوفی نامه
har an che az del barayad
منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش
شجره طیّبه

به وبلاگ بیداران خوش آمدید
دانلود هر چی بخوایی...
نور
Dark Future
مجله مدیران
S&N 0511
**عاشقانه ها**
پنجره چهارمی ها
AminA
نسیم یاران
تبیان
صدای سکوت
(بنفشه ی صحرا)
اندکی صبر سحر نزدیک است....
ابهر شهر خانه های سفید
عشق
ترانه ی زندگیم (Loyal)
توشه آخرت
قـــ❤ــلـــــب هـــــای آبـــــی انــ❤ـــاری
جزتو
ترخون
عشق پنهان
@@@باران@@@
شروق
Manna
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا
پرسش مهر 8
دریایی از غم
طره آشفتگی
...ترنم...
Deltangi
زیبا ترین وبلاگ
ارواحنا فداک یا زینب
علمدار بصیر
کرمان
ایران

عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
عشق و شکوفه های زندگی
مهر بر لب زده

قمه‏زنی سنت یا بدعت؟
سلام
عطش
حضرت فاطمه(س)
♀ ㋡ JusT fOr fuN ㋡ ♀
اواز قطره
محمد قدرتی Mohammad Ghodrati
عکس
گل یا پوچ2؟
صدای سکوت
شـــــــیـــشـــــه ی نــــــــــــازک دلـــــــــــــــــــتنگی
یه دختره تنها
ورزشهای رزمی
مهر 84
..::غریبه::..
جغرافیای سیاست
زنگ عربی
آرشیو یادداشت‌ها
دینی
گلچینی از جغرافیای طبیعی و تاریخی افغانستان
آثارتأریخی افغانستان
گلچینی از تاریخ جهان و افغانستان
میراث گرانبهای گذ شتگان چراغی است برآیند گان
کابل و ولایات افغاانستان عزیز
زبان شرین پارسی
وازه نامهء هم زبانان
ادبیات و هنر
پرواز خیال
شعر و ادب
اى الهه عشق مادر!
عاشقانه ها
موزیک و اشعار آهنگهای بهترین اوازخوان افغان احمد ظاهر و دیگران
سیاسی
جامعه شناسی -مردم شناسی
دانستنیهای جالب
طب ورزش صحت وسلامتی
مسائل جنسی خانه و خانواده
آموزش زیبایی
روانشناسی
طب سنتی و نسخه های پزشکی با گیاهان دارویی
غذا موادغذائی و اشامیدنیها
خواص میوه ها و سبزیجات
اخبار
زندگینا مه
داستانهای کوتاه و آموزنده
نجوم فضا وفضانورد ی
کمپیوتر انترنیت و وب نویسی
لطیفه ها اندرز ها و پیامهای کوتاه خواندنی و عالی
طنز
تقویم هجری شمسی اوج درایت فرهنگی ما
سرگرمی ها
معرفی کتاب
تصویر عکس ویدئو فلم
بهترین های خط
جالبترین کارتونها
طالع بیی
یادداشتها
قوانین خواب و رویا وتعبیرخواب
تبریکی و تسلیت
داغ غربت
علمی
تاریخی و اجتماعی
خانهء مشترک ما زمین
اشعار میهنی رزمی و سیاسی
هوا و هوانوردی
آموزش و پرورش
معانی اصطلاحات و تعاریف
دنیای عجاء‏بات