سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جوانمردى آبروها را پاسبان است و بردبارى بى خرد را بند دهان و گذشت پیروزى را زکات است و فراموش کردن آن که خیانت کرده براى تو مکافات ، و رأى زدن دیده راه یافتن است ، و آن که تنها با رأى خود ساخت خود را به مخاطره انداخت ، و شکیبایى دور کننده سختیهاى روزگار است و ناشکیبایى زمان را بر فرسودن آدمى یار ، و گرامیترین بى‏نیازى وانهادن آرزوهاست و بسا خرد که اسیر فرمان هواست ، و تجربت اندوختن ، از توفیق بود و دوستى ورزیدن پیوند با مردم را فراهم آرد ، و هرگز امین مشمار آن را که به ستوه بود و تاب نیارد . [نهج البلاغه]
یادداشتها و برداشتها
 
اگر تو یارک
شاعر : اشعار آهنگهای احمد ظاهر
دسته : عشقی                                              بهاربیست          www.bahar20.sub.ir
عنوان شعر : اگر تو یارک


اگــــر تو یارک من باشی من بدنیا غمی ندارم

اگر تو مهمان من باشی من بدنیا همــه را دارم

اگر یک شب تــو آیی به برم همه گلها بسرت مــی پاشم

اگر تو یاد نمایی از من از خوشی تا به سحــر می گویم

که تو دلــدار منی کــه تو جــانان منی

کــه تو غمخواری منــی دوستت دارم

اگر یک شب مهربان شوی از روی لطف بگیری خبرم

اگـــر از ناز برویم خندی بکشم دردی را بچشم ســــرم

که تو دلــدار منی که تو جانان منـــی

کــــه تو غمخــوار منی دوستت دارم
                                                     بهاربیست          www.bahar20.sub.ir  بهاربیست          www.bahar20.sub.ir  بهاربیست          www.bahar20.sub.ir   بهاربیست          www.bahar20.sub.ir  بهاربیست          www.bahar20.sub.ir بهاربیست          www.bahar20.sub.irبهاربیست          www.bahar20.sub.ir


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/18:: 4:55 صبح     |     () نظر
 
اگر عشق و باشد
شاعر : اشعار آهنگهای احمد ظاهر
دسته : عشقی
عنوان شعر : اگر عشق و باشدبهاربیست          www.bahar20.sub.ir


اگـــر عشق باشد گنـــاهی الهــی

سرا پا گنـــــاهم الهــی الهــــــی

نشان ده ره کعبــهء عــاشقـان را

به مجنـــون گم کرده راهی الهی

مـــرا صبح رخسار آئینــه رویی

نشانده به روز سیـــاهی الهـــــی

بهاربیست          www.bahar20.sub.ir


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/18:: 4:51 صبح     |     () نظر
 
امشب به قصهء دل من
شاعر : اشعار آهنگهای احمد ظاهر
دسته : عشقی                                                                 بهاربیست          www.bahar20.sub.ir
عنوان شعر : امشب به قصهء دل من


امشب بـــه قصه ء دل مــن گوش میکنی

فــردا مرا چو قصه فــراموش میکنـی

دستم نمیرســد که در آغــوش گیـرمـت

ای مـــاه با که دست در آغـوش میکنی

در ساغرتو چیست که با جرعه نخست

هوشیار ومست را همه مدهوش میکنی

می جوش میزنـد به دل خم بیا ببـیـــــن

یــادی اگر زخون سیاووش نمی کنـــی

گر گوش میکنی سخنی خـوش بگویمت

بهتـر زگوهری که تو در گوش میکنـی

جـام جهان زخون دل عــاشقان پراست

حرمت نگاهــدار اگرش نوش میکنـــی

سایه چو شمع شعله در افکنده به جمـع

زیــن داستان بــا لب خــاموش میکنــی

 
بهاربیست          www.bahar20.sub.ir

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/18:: 4:49 صبح     |     () نظر
 
امشب از باده خرابم
شاعر : اشعار آهنگهای احمد ظاهر
دسته : عشقی                                                       بهاربیست          www.bahar20.sub.ir                             
عنوان شعر : امشب از باده خرابم


امشب از باده خــرابم کن و بگــذار بمیـرم

غرق دریا شرابم کن و بگـــذار بمیـــــــرم

قصه عشق بگوش مــن دیوانه چــه خوانی

بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیـرم

گر چه عشق توسرابیست فریبنده وسوزان

دلخوش ای مه به سرابم کن وبگذار بمیرم

زندگی تلخ تر از مرگ بود گـر تو نباشـی

بعد از ین مرده حسابم کن و بگذار بمیـرم

پیرم و نیست دگر بیم ز دمسردی مــــــرد

گــرم رویای شبابم کــن و بگـذار بمیـــرم

خسته شد دیده ام از دیدن امواج حـــوادث

کور چنین چشم حبابم کن و بگـذار بمیـرم

تا بکی حلقه شود سر بــدر خانه بکــوبــم

از در خویش جوابم کن و بگـذار بمیـــرم

اشک گرمم که بنوک مژه شمع بلـــــرزم

شعله شو یکسره ابم کــن و بگذار بمیــرم

  بهاربیست          www.bahar20.sub.ir

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/18:: 4:46 صبح     |     () نظر
 
او بـــانو بانو جانــا او شهر بانو جانا
شاعر : اشعار آهنگهای احمد ظاهر
دسته : عشقی
عنوان شعر : او بانو بانو


بهاربیست          www.bahar20.sub.irاو بـــانو بانو جانــا او شهر بانــو جــانا

دل مرا بسته یی به تـــار گیسو جـــانـــا

دل مــرا برده یی به چشم و ابرو جانـــا

لبت شهد شکر نوشیده خاتون فیروزه بان جانــــــا

نگاهت رخت شب پوشیده خاتون فیروزه بانو جانا

درون ساغر جام لبانت فیـــــــروزه بانــو جــانـــا

شراب بوس ات چوشیـده خاتون فیروزه بانو جانا

پری گفته صدایت میکنم من فیروزه بانو جـــانـــا

سرم را خاک راهت میکنم من فیروزه بانو جانــا

کنی گر یک نگاه بسویم ای جان فیروزه بانو جانا

دل خود را فدایت میکنم مــن فیروزه بانو جــانــا

دل مــرا برده یی به چشم و ابرو جانـــا

لبت شهد شکر نوشیده خاتون فیروزه بان جانــــــا

نگاهت رخت شب پوشیده خاتون فیروزه بانو جانا

درون ساغر جام لبانت فیـــــــروزه بانــو جــانـــا

شراب بوس ات چوشیـده خاتون فیروزه بانو جانابهاربیست          www.bahar20.sub.ir

پری گفته صدایت میکنم من فیروزه بانو جـــانـــا

سرم را خاک راهت میکنم من فیروزه بانو جانــا

کنی گر یک نگاه بسویم ای جان فیروزه بانو جانا

دل خود را فدایت میکنم مــن فیروزه بانو جــانــا                                                


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/18:: 4:40 صبح     |     () نظر
 
ایا صیاد رحم کن
شاعر : اشعار آهنگهای احمد ظاهر
دسته : عشقی                                                  بهاربیست          www.bahar20.sub.ir
عنوان شعر : ایا صیاد رحم کن


ایا صیاد رحمـــی کن مــرنجــانیـــــد جــــــانــــم را

پر و بالم بکن امــــــــــا مســوزان آشیـــــانــــــم را


به گردن بسته یی چون رشته و در پای زنجیر است

مــروت کن اجازت ده کــــــه بگشایـــم دهــانــــم را


در این کنج قفس دور از گلستــان ســـوختم مـــــردم

خبــــر کن ای صبـــا از حــال زارم بـــاغـبـــانـم را


ز تنهــــــایی دلم خــون شــد نــدارم محـــــرم رازی

کــــه بنویســد بــرای دوستــداران داستانــــــــــم را

 
بهاربیست          www.bahar20.sub.ir

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/18:: 4:34 صبح     |     () نظر
 
اشعار آهنگهای احمد ظاهر
شاعر : اشعار آهنگهای احمد ظاهر
دسته : عشقی                                          بهاربیست          www.bahar20.sub.ir
عنوان شعر : ای تیر غمت را دل


ای تیــر غمت را دل عشــاق نشانــــه

خلقی به تو مشغول و تو غایب زمیانه

گه معتکف دیرم و گــه ساکــن مسجد

یعنی که تو را می طلبم خانه به خانـه

هر کس به زبانی سخن عشق تو رانـد

عاشق به سرود غم و مطرب به ترانه

افسون دل افسانهء عشق است دگر نه

باقی به جمالت که فسون است وفسانه

تقصیر خیالی به امید کــرم تـــــوست

بازی چو گنه را به ازین نیست بهانـه

 
بهاربیست          www.bahar20.sub.irبهاربیست          www.bahar20.sub.irبهاربیست          www.bahar20.sub.irبهاربیست          www.bahar20.sub.irبهاربیست          www.bahar20.sub.ir

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/18:: 4:24 صبح     |     () نظر
 
اشعار آهنگهای احمد ظاهر
شاعر : اشعار آهنگهای احمد ظاهربهاربیست          www.bahar20.sub.ir        
دسته : عشقی
عنوان شعر : ای دل ای دل


ای دل ای دل دل دیوانه

بر عشقش شدی افسانه

در دامش شدی زولانه

ای دل ای دل

تو را از دور می بینم چه حاصل

به پهلویت نمی شینــم چه حاصل

درخت حسن تو گلـــزار کــــرده

از آن گلها نمی چینم چه حاصـــل

بیا که در بغل تنگ بگیــــــــرم

بلای کاکل چنگت بگیــــــــــرم

مرا که سیصدوصد بوسه دادی

بیا که از لب قنـــدت بگیــــــرم

سیه چشمک بـــه دل بند تـو باشد

به پای جــان ز پیونــد تــو باشــد

سفر کــردم به گلشن هــای دنیــا

ندیــدم کس کــه ماننــــد تو بـاشد
بهاربیست          www.bahar20.sub.ir

 

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/18:: 4:18 صبح     |     () نظر
 
اشعار آهنگهای احمد ظاهر
شاعر : اشعار آهنگهای احمد ظاهر                          بهاربیست          www.bahar20.sub.ir
دسته : عشقی
عنوان شعر : ای رشک گلها


ای رشک گلها دادی فـــــریبــــــــم

ای وای و ای وای دادی فریبــــــــم

عمریست خواهم یک بوسه زان لب

امروز و فـــــــردا دادی فــریبـــــم

گفتــم کـــه نامت دیگـــــر نگیــــرم

کردی دل آســـا دادی فـــــریبـــــــم

گفتی به عشقت بــی پا و ســـر مـن

دیـــدم ســرا پــا دادی فـــریبـــــــم

 
بهاربیست          www.bahar20.sub.ir

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/18:: 4:15 صبح     |     () نظر
 
اشعار آهنگهای احمد ظاهر
شاعر : اشعار آهنگهای احمد ظاهر                    بهاربیست          www.bahar20.sub.ir
دسته : عشقی
عنوان شعر : ای که از یار نشان


ای کـــه از یــار نشان می طلبی یار کجاست

همـــه یارند و ولی یار وفا دار کجــــــــاست


تا نپرسنــــد و به خوبــــان غم دل نتوان گفت

ور بپــــرسند بگــــو قــوت گفتار کجــــاست


در خــــــرابات مغــــان هوش مجوئید که ما

همه مستیم و در این میکده هوشیـار کجاست

 
بهاربیست          www.bahar20.sub.ir

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/18:: 4:10 صبح     |     () نظر
<      1   2   3   4      >
درباره
صفحه‌های دیگر
لینک‌های روزانه
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
EMOZIONANTE
حاج آقاشون
خورشید تابنده عشق
پرسه زن بیتوته های خیال
در انتظار آفتاب
همفکری
شین مثل شعور
فرزانگان امیدوار
آیینه های ناگهان
ای لاله ی خوشبو
همنشین
به وبلاگ بیداران خوش آمدید
گل رازقی
دیار عاشقان
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی
وبلاگ شخصی محمدعلی مقامی
مذهبی فرهنگی سیاسی عاطفی اکبریان
***جزین***
به سوی فردا
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
آخرالزمان و منتظران ظهور
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
لیلای بی مجنون
به سوی آینده
عشق سرخ من
یا امیر المومنین روحی فداک
نگاهی به اسم او
ایران
آموزه ـ AMOOZEH.IR
و رها می شوم آخر...؟!!
جلوه
بی نشانه
PARSTIN ... MUSIC
اگه باحالی بیاتو
رهایی
قعله
دارالقران الکریم جرقویه علیا
alone
منتظر ظهور
علی اصغربامری
upturn یعنی تغییر مطلوب
عشق و شکوفه های زندگی
پارمیدای عاشق
دلبری
نظرمن
هو اللطیف
افســـــــــــونگــــر

جاده های مه آلود
جوان ایرانی
hamidsportcars
پوکه(با شهدا باشیم)
*پرواز روح*
(( همیشه با تو ))
عصر پادشاهان
جمعه های انتظار
سپیده خانم
هادرباد شناسی (روستایی در شرق شهرستان بیرجند) HADERBAD SHENASI
بندیر
شقایقهای کالپوش
لنگه کفش
د نـیـــای جـــوانـی
قلمدون
نهان خانه ی دل
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
گل باغ آشنایی
یه گفتگوی رودر رو
پرواز تا یکی شدن
بچه مرشد!
سکوت ابدی
وبلاگ عقل وعاقل شمارادعوت میکند(بخوانیدوبحث کنیدانگاه قبول کنید)
*تنهایی من*
سرای اندیشه
SIAH POOSH
بلوچستان
خاکستر سرد
شجره طیبه صالحین ،حلقه ریحانه
شوالیه سیاه
خندون
هم نفس
آسمون آبی چهاربرج
محفل آشنایان((IMAN))
.:: بوستان نماز ::.
عاشقان
ای نام توبهترین سر آغاز
هه هه هه.....
سه ثانیه سکوت
►▌ استان قدس ▌ ◄
بهترین آرزو هایم تقدیم تو باد.

مهر بر لب زده
نغمه ی عاشقی
امُل جا مونده
هفت خط
محمد جهانی
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
ارتش دلاور
نگاهی نو به مشاوره
طب سنتی@
فانوسهای خاموش
گروه تک تاز
مقاله،پایان نامه،پرو‍ژه،کتاب الکترونیک،تحقیق،جزوه،نمونه سوال و..
سیب سبز
دانشگاه آزاد الیگودرز
فریاد بی صدا
اکبر پایندان
کانون فرهنگی شهدای شهریار
پژواک
تخریبچی ...
عاشقانه
geleh.....
بــــــــــــــهــــــــــــار
****شهرستان بجنورد****
وبلاگ آموزش آرایشگری
یک کلمه حرف حساب
پلاک آسمانی،دل نوشته شهدا،اهل بیت ،و ...
«حبیبی حسین»
..:.:.سانازیا..:.:.
+
یــــــــــــــــاســــــــــــــــــــمـــــــنــــ
حوض سلطون
شب و تنهایی عشق
داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani
دلدارا
پناه خیال
مجله اینترنتی شهر طلائی
جوک بی ادبی
عاطفانه
آقاشیر
امامزاده میر عبداله بزناباد
قرآن
دریـــچـــه
بـــــاغ آرزوهــــا = Garden of Dreams
صراط مستقیم
من بی تو باز هم منم ...
عشق در کائنات
ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی
سروش دل
تنهایی
روانشناسی آیناز
کـــــلام نـــو
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
بصیرت مطهر
سایت جامع اطلاع رسانی برای جوانان ایرانی
آوای قلبها...
اَللهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
تنهایی افتاب
نمایندگی دوربین های مداربسته
کوسالان
امام مهدی (عج)
@@@گل گندم@@@
سفیر دوستی
کافه محلی است برای جمع شدن وسرچشمه آغاز زایش هرچشمه است
کلبه عشق
تنهایی......!!!!!!
دریــــــــای نـــور
کربلا
جوکستان بی تربیتی
کلبهء ابابیل
وبسایت رسمی مهندس امیر مرتضی سعیدی ایلخچی
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
جـــیرفـــت زیـبا

سارا احمدی
مهندسی عمران آبادانی توسعه
ققنوس...
حزب الله
««« آنچه شما خواسته اید...»»»
ashegh
طاقانک
تک درخت
تراوشات یک ذهن زیبا
سکوت سبز
هر چی بخوای
پیامنمای جامع
پرنسس زیبایی
بوی سیب BOUYE SIB
@@@این نیزبگذرد@@@
بادصبا
ಌಌتنهاترین عشق یه عاشق دل شکستهಌ᠐
راز رسیدن به شادی و سلامتی
معارف _ ادبیات
پوست مو زیبایی
تنهای تنها
آخرین صاحب لوا
جاده مه گرفته
دخترانی بـرتر از فــرشته
دلـتنگـ هشـیگـــــــــی
تبسمـــــــــــــــی به ناچار
ماتاآخرایستاده ایم
سایت روستای چشام (Chesham.ir)
مستانه
وبلاگ گروهیِ تَیسیر
ناز آهو
گیسو کمند
جــــــــــــــــوک نـــــــت
عکس سرا- فقط عکس
عکس های عاشقانه
حقوق دانشگاه پیام نور ایلام
تیشه های اشک
فقط خدا رو عشقه
پاتوق دوستان
بنده ی ناچیز خدا
آزاد
ارمغان تنهایی
فقط عشقو لانه ها وارید شوند(منامن)
سلام آقاجان
ردِ پای خط خطی های من
منطقه آزاد
علی پیشتاز
تنهاترم
محمدمبین احسانی نیا
یادداشتهای فانوس
دوست یابی و ویژگی های دوست
کد تقلب و ترینر بازی ها
ستاره سهیل
داستان های جذاب و خواندنی
عاشقانه
گدایی در جانان به سلطنت مفروش
یادداشتهای من
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
سرافرازان
*bad boy*
سرزمین رویا
برای اولین بار ...
خاطرات و دل نوشته های دو عاشق
چون میگذرد غمی نیست
بازگشت نیما
دهیاری روستای آبینه(آبنیه)
روستای زیارتی وسیاحتی آبینه(آبنیه)باخرز
سایه سیاه
رازهای موفقیت زندگی
دوره گرد...طبیب دوار بطبه...
* ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ *
بچه های خدایی
مرام و معرفت
خوش آمدید
The best of the best
بوستان گل و دوستان
صفیر چشم انداز ایران
من.تو.خدا
۞ آموزش برنامه نویسی ۞
شبستان
دل شکســــته
یکی هست تو قلبم....
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
یامهدی
تنها هنر
دل نوشته
صوفی نامه
har an che az del barayad
منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش
شجره طیّبه

دانلود هر چی بخوایی...
نور
Dark Future
مجله مدیران
S&N 0511
**عاشقانه ها**
پنجره چهارمی ها
AminA
نسیم یاران
تبیان
صدای سکوت
(بنفشه ی صحرا)
اندکی صبر سحر نزدیک است....
ابهر شهر خانه های سفید
عشق
ترانه ی زندگیم (Loyal)
توشه آخرت
قـــ❤ــلـــــب هـــــای آبـــــی انــ❤ـــاری
جزتو
ترخون
عشق پنهان
@@@باران@@@
شروق
Manna
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا
پرسش مهر 8
دریایی از غم
طره آشفتگی
...ترنم...
Deltangi
زیبا ترین وبلاگ
ارواحنا فداک یا زینب
علمدار بصیر
کرمان

عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
قمه‏زنی سنت یا بدعت؟
سلام
عطش
حضرت فاطمه(س)
♀ ㋡ JusT fOr fuN ㋡ ♀
اواز قطره
محمد قدرتی Mohammad Ghodrati
عکس
آرشیو یادداشت‌ها
دینی
گلچینی از جغرافیای طبیعی و تاریخی افغانستان
آثارتأریخی افغانستان
گلچینی از تاریخ جهان و افغانستان
میراث گرانبهای گذ شتگان چراغی است برآیند گان
کابل و ولایات افغاانستان عزیز
زبان شرین پارسی
وازه نامهء هم زبانان
ادبیات و هنر
پرواز خیال
شعر و ادب
اى الهه عشق مادر!
عاشقانه ها
موزیک و اشعار آهنگهای بهترین اوازخوان افغان احمد ظاهر و دیگران
سیاسی
جامعه شناسی -مردم شناسی
دانستنیهای جالب
طب ورزش صحت وسلامتی
مسائل جنسی خانه و خانواده
آموزش زیبایی
روانشناسی
طب سنتی و نسخه های پزشکی با گیاهان دارویی
غذا موادغذائی و اشامیدنیها
خواص میوه ها و سبزیجات
اخبار
زندگینا مه
داستانهای کوتاه و آموزنده
نجوم فضا وفضانورد ی
کمپیوتر انترنیت و وب نویسی
لطیفه ها اندرز ها و پیامهای کوتاه خواندنی و عالی
طنز
تقویم هجری شمسی اوج درایت فرهنگی ما
سرگرمی ها
معرفی کتاب
تصویر عکس ویدئو فلم
بهترین های خط
جالبترین کارتونها
طالع بیی
یادداشتها
قوانین خواب و رویا وتعبیرخواب
تبریکی و تسلیت
داغ غربت
علمی
تاریخی و اجتماعی
خانهء مشترک ما زمین
اشعار میهنی رزمی و سیاسی
هوا و هوانوردی
آموزش و پرورش
معانی اصطلاحات و تعاریف
دنیای عجاء‏بات