سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دوستی [با مردم]، نیمی از دین است . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
یادداشتها و برداشتها
 
برگشت

برگشت

من به دنبال ِخودم رفتم و برگشتم زود 

بیتو در آیینه ها صورت ِمن‌ - گم شده بود

بیتو آهنگ ِقدمهای من و جاده ی دور 

چیزی آنسوی خودم جز خط ِبرگشت نبود

من به دنبالِ خودم بودم و درراهی سفر 

یک کسی آمد و بر هستی من  چیزی فزود

چیزی از جنسِ خودش آیینه، آب و آتش 

چیزی ازجنس لطافت ، چیزی ازجنس سرود

یک کسی  آمد و پاییز ِمرا رنگی کرد 

روی هر شاخه نوشت سرخ،طلایی و کبود

یک کسی آمد و یک پنجره آورد با خود 

سمت خورشید نوشت ، دره ی سبز، جاری رود

................... 

من به دنبال خودم رفتم و برگشتم زود 

چیزی آنسوی خودم جز خط برگشت نبود


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/2/26:: 4:52 صبح     |     () نظر
 
گل و خار

غنچه از خواب پرید و گلی تازه به دنیا آمد
خار خندید و به او گفت: سلام
و جوابی نشنید
خار رنجید ولی هیچ نگفت
ساعتی چند گذشت
گل چه زیبا شده بود
دست بی‌رحمی آمد نزدیک
گل سراسیمه ز وحشت لرزید
لیک خار در آن دست جهید
و گل از مرگ رهید
صبح فردا که رسید
خار با شبنمی از خواب پرید
گل به او گفت: سلام


آنان که زندگی را بستری از گل سرخ می‌دانند، همیشه از خارهای آن شکایت می‌کنند.
غاقل از آنکه هر خار پله‌ای است برای در آغوش کشیدن گل سرخکلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/2/20:: 10:36 عصر     |     () نظر
 
سبک شعری سعری

 غزل سعدی را باید نمونه کامل عیارغزل فارسی محسوب داشت وازهرسه جهت زبان ومعنی وادبیات معیار فصاحت وبلاغت شمرد. زبانی ساده وبلیغ وهمه فهم دارد . کلمه وجمله در دست او حکم موم را دارد وهرچه اراده کند می سازد. اگر درغزل حافظ روابط متعدد بدیعی میان کلمات توجه را جلب می کند درشعر سعدی بی پیراگی وسادگی وحرکت طبیعی کلمات درپشت سرهم تشخص سبکی است . باید توجه داشت که شاعران مکتب آفرین بالاترازشاعران صاحب سبکند. مثلا خاقانی صاحب سبک است اما جریان مهمی را به دنبال خود نداسته است. درحالی که سعدی علاوه بر این که صاحت سبک است همواره رهبر یک جریان شعری هم بوده است ، حتی تا امروز . بعد از اوهمواره کسانی خواسته اند چون او ساده و روان و نغزبگویند وبنوسند . معمولا وقتی از غزل سخن می گوییم ،غزل او راهم به ذهن می آوریم و درحقیقت غزل او معیار غرل فارسی است و غزل های پس وپیش از او همه با غزل او (یاحافظ) سنجیده می شود. باید توجه داشت که توجهی که در دوران معاثر به عزلیات حافظ ومولانا شده است درسابق به این شدت نبوده است وسعدی فرمانروای بی منازع غزل فارسی محسوب می شد. به لحاظ سبک شناسی ، تبیین سبک شخصی اوبسیار دشوار است به این معنی که در هرشاعری می توان روی نکته های خاصی که تشخصی دارند تکیه کرد، اما دریافت راز عظمت برخی ازابیات بسیار ساده سعدی که زبانزد مردم هم است دشوار است، گاهی هیج نکته خاصی به چشم نمی خورد مگر آن که بگو ییم همین سادگی و بی پیراگی و درعین حال شیرین زبانی مشخصه اصلی سبکی اوست.

نمونه یی از غزل سعدی :


 

شب فراق که داند که تاسحرچندست

مگرکسی که به زندان عشق دربند ست

 

گرفتم ازغم دل راه بوستان گیرم

کدام سرو به بالای دوست مانند ست؟

 

پیام من که رساند به یارمهرگسل

 که برشکستی وما راهنوزپیوندست

 

قسم به جان توگفتن طریق عزت نیست

به خاک پای تواین هم عظیم سوگندست

 

که باشکستن پیمان وبرگرفتن دل

 هنوز دیده به دیدارت آرزومندست

 

بیا که برسرکویت بساط چهره ماست

 به خاک راه که درزیرپایت افکندست

 

خیال وصل توبیخ امید بنشانده ست

 بلای عشق تو بنیاد صبر برکندست

 

عجب دراین که تو مجموع وگر قیاس کنی

 به زیر هرخم مویت دلی پراکندست

 

اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی

گمان برند که پیراهنت گل آکندست

 

زدست رفته نه تنهامنم دراین سودا

چه دست ها که ز دست تو بر خداوندست

 

فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست

 بیا و بر دل من بین که کوه الوندست

 

زضعف طاقت آهم نماند وترسم خلق

گمان برند که سعدی زدوست خرسندست


 

 

ازکتاب سبک شناسی شعر


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/1/6:: 11:16 عصر     |     () نظر
 
گذ ر گا ه شقا یق
 

 

گذ ر گا ه شقا یق

چه خجالت زده صبحی ؟

چه دروغین شفقی !

آ سمان دامن خو نین دارد

کس نداند که در آ ن آ بی دور

در پس پردة ا بر

بر سر نور فروشا ن چه بلا آ مده ا ست

کس به مهتا ب تجاوز کرده ،

یا که خورشید به ا نبوه شهیدا ن پیوست

*****

چه غم ا ندود فضایی؟!

چه مخنث فصلیست !

نه به منقا ر پرستو ز بهاران خبری

نه ز با را ن ا ثری

ا بر ها لکه ی بد نا می این فصل فلا کت با رند

مشک شا ن آ ب ندا رد

که به لب خشکی ا ین جنگل آ تش زده  پا سخ گویند

*****

تک سوا ری ز دل دشت فرا می آ ید

باش تا پرسم ا ز ا و

که به خورشید چه آ سیب رسید ؟

با مداد ا ز چه نیا مد ؟

صبحت ای مرد بخیر !

از کجا می آ یی ؟

خبر ا ز روز ندا ری ؟

*****

هه ! ؟

روز را پرسیدی ؟

چقد ر بی خبری !

سا لها شد که درین شهر شب است

تو کجا خوا ب  بُدی ؟

حملة را هزنا ن یا د ت نیست ؟

که به همد ستی چند تا نا مرد

هر کجا روزنة را د ید ند

که ا ز آ ن نور تصور می رفت

همه را بر بستند

و به هر خا نه که قند یل فروزا نی بود

همه را بشکستند

و ا ز آ ن روز به بعد

شهر در ظلمت جا وید نشست

با ل خورشید شکست

و د گر روز نیا مد

*****

خیل خفا ش

هما ن لحظه که بر شهر هجوم آ ورد ند

جغد ها را سر منبر بر د ند

حکم ا عدا م قنا ری ها را

همه فتو ا دا د ند

و به شب

نامه نو شتند

که جا وید بما ن

ـ ما هوا دا ر تو ییم ـ

و ا ز آ ن لحظه به بعد

هر کجا جر قة نوری به نظر می آ مد

شب پرستان به لگد کو بید ند

*****

ا ز شفا فیت با را ن بد شا ن می آ مد

زهر در آ ب زد ند

و چه معصو ما نه

ما هیا ن در هرم حوضچه ها پو سید ند

*****

گر ازین د شت سفر می کر دی

به چپ و را ست نه پیچی

که وقیحا نه سرت می تا زند

هر قد م د ز د ا ن ا ند

رو برو گر بر وی

کوره را هیست ،

که تا خا نة خورشید ترا خوا هد برد

سر راهت ز گذر گاه شقا یق گذ ری کن

عرض تعظیم مرا خد مت شمشا د ببر !

به پتو نی برسا ن پیغا مم

بید مجنون شده را ا ز من گوی

که ازین وا دی خا کستر و خون

تا شما دور شد ید

هیچ کس نا م بها ران نبرد

با د ا ز کورة با روت فرا می خیزد

بر لبش آ تش و دود است

*****

را ستی با ش

که پیغا م بزرگی دا رم :

تا هنوز ا ز دل خا ک

ریشة گل بته ها گم نشد ه

با غ وقتی که در آ تش می سو خت

نو نها لی چه دلا ور می خوا ند

سوختن مر حلة د یگر ی ا ز رویش ما ست

با ید ا ز سر رو ئید ........

 

رازق فا نی

بها ر

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/12/26:: 1:21 صبح     |     () نظر
 
گل بشگفته

مولانا عبدالکبیر فرخاری

ونکوور کانادا 

گل بشگفته 

 

زنان الطاف ذات کردگارنـــــــــد                 گل بشگفت? باغ بهارنـــــــــــــــد

همی درگلشن ابنـــــــــــــــای آدم                 درخت مهروالفت رابکارنــــــــد

فرازکهکشان اســـــــــــتار? روز                 چراغ روشن شبهای تارنــــــــــد

شرف راآیت روشنترازمـــــــــهر                 زمین راآسمان بی غبارنــــــــــد

فروهرشیوه دربزم گل و مــــــــل                خروش صوت وآوای هزارنـــــد

جهانی راکه دانش روشناساخـــت                 درآن بگزیده وصاحب وقارنــــد

نه دین زان طرفه تربیند به عالــم                 که گیتی رااساس استوارنـــــــــد

شودآبادا زفکرش جهانـــــــــــــی                 چونیسان ازصدف انسان برارنـد

بنای زندگانی رااساســــــــــــــند                 به طفلان مادرپروردگارنـــــــــد

چوآتش شعله ور درملک هستــی                 خس وخاشاک ظلمت راشرارنــد

ببندد گربه تو پیمان تزویــــــــــج                 چوسنگ صخره تاپای مزارنــــد

عفاف و باتمیزوقلزم خیــــــــــــر                 زمردان خوبترعصمت شعارنـــد

صداگویی که آواز سروش اسـت                  ادب راخالق نقش و نگارنــــــــد

نسیم صبح را پیرایه بخشنـــــــــد                 شمیم ناف? مشک تتارنـــــــــــــــد

نمیدانم چرادرقرن موجـــــــــــود                 گل پژمرد? این روزگارنــــــــــد

علوم افراشت برافلاک پرچــــــم                 هنوزان بست? اوهام پارنــــــــــــد

مگراینجا که ظلمت دردل شــــب                حریم نابکارشام تارنــــــــــــــــــد

بدست طالب فرسوده اندیــــــــش                 زمورافسرده تردرقعرغارنـــــــد

ویادربند ملای سیــــــــــــــــه دل                 به چنگال حریص ونیش مارنـــد

ازآن آزرده وخواروپریشـــــــــند                 جهالت پیشگان دراقتدارنــــــــــد

برویش بسته بینی درب مکتــــب                 زبون پنج? هرنابکارنـــــــــــــــد

زدژخیم حوادث سخت رنجـــــور                زخون دل برون صد داغ دارنـــد

 

چرا(فرخاری)این سیما به تلخی

به فتراک ددان شیرین شکارنـــد

 


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/12/23:: 4:6 صبح     |     () نظر
 
خواب خوش

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/12/12:: 1:53 صبح     |     () نظر
 
شعری از سعدی رح

چه جرم رفت که با ما سخن نمی گویی   

جنایت از طرف ماست یا تو بدخویی

تو از نبات گرو برده ای  به شیرینی  

به اتفاق ولیکن نبات خودرویی

هزار جان به ارادت تو را همی جویند  

تو سنگ دل به لطافت دلی نمی جویی

ولیک با همه عیب از تو صبر نتوان کرد

بیا و گر همه بد کرده ای که نیکویی

تو بد مگوی وگر نیز خاطرت باشد  

بگوی از آن لب شیرین که نیک می گویی

گلم نباید و سروم به چشم درناید 

مرا وصال تو باید که سرو گلبویی

هزار جامه سپر ساختیم و هم بگذشت 

 خدنگ غمزه خوبان ز دلق نه تویی

به دست جهد نشاید گرفت دامن کام 

 اگر نخواهدت ای نفس خیره می پویی

درست شد که به یک دل دو دوست نتوان داشت 

 به ترک خویش بگوی ای که طالب اویی

همین که پای نهادی بر آستانه عشق                        

به دست باش که دست از جهان فروشویی

دراز نای شب از دردمندان پرس                    

 تو قدر آب چه دانی که بر لب جویی

ز خاک سعدی بیچاره بوی عشق آید                   

  هزار سال پس از مرگش ار به ینبویی


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/11/13:: 4:6 صبح     |     () نظر
 
شعری از سعدی رح

چه جرم رفت که با ما سخن نمی گویی                      جنایت از طرف ماست یا تو بدخویی

تو از نبات گرو برده ای  به شیرینی                       به اتفاق ولیکن نبات خودرویی

هزار جان به ارادت تو را همی جویند                      تو سنگ دل به لطافت دلی نمی جویی

ولیک با همه عیب از تو صبر نتوان کرد             بیا و گر همه بد کرده ای که نیکویی

تو بد مگوی وگر نیز خاطرت باشد                                   بگوی از آن لب شیرین که نیک می گویی

گلم نباید و سروم به چشم درناید                                     مرا وصال تو باید که سرو گلبویی

هزار جامه سپر ساختیم و هم بگذشت              خدنگ غمزه خوبان ز دلق نه تویی

به دست جهد نشاید گرفت دامن کام             اگر نخواهدت ای نفس خیره می پویی

درست شد که به یک دل دو دوست نتوان داشت             به ترک خویش بگوی ای که طالب اویی

همین که پای نهادی بر آستانه عشق                         به دست باش که دست از جهان فروشویی

دراز نای شب از دردمندان پرس                     تو قدر آب چه دانی که بر لب جویی

ز خاک سعدی بیچاره بوی عشق آید                     هزار سال پس از مرگش ار به ینبویی


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/11/13:: 1:15 صبح     |     () نظر
 
دوستان نازنینم
دوستان نازنینم
قطع? ترجیع بند یادگار و شاهکار ماندگار عبید زاکانی شاعر،دانشمند،عارف وطنزپرداز بی نظیر ایرانی را تقدیمتان میکنم
بخش کوتاهی ازآن که نمایند? قلم واندیش? پرتوان مولاناست در زیر به نظرتان میرسد و کامل آن با خط شکسته نستعلیق ضمیمه است
عاشقان ادب وعرفان ایران حتما بخوانند
شادباشید
 
 

 

با مُغان بادهء مُغــانه خوریم

تا بِکِی غُصّه زمانـــه خوریم

 

عقـــل با روح خودسِتــــایی کرد

عشــق با هردو پادشاهــی کرد

از پَـــسِ پَرده حُسن با صـــدناز

 

چهره بنمــود و دلــــربایی کرد

ناگَهان اِلتفــاتِ عِشــــــق بدید

 

غرّه شد دَعــویِ خـــدایی کرد

کار دریــافــت رندِ فـــــــرزانه

 

رفت و با عشــق آشنـــایی کرد

صــــوفی افزوده بود مایهء خویش

 

در سرِ زُهــد و پارســــایی کرد

هِـــــــجر بر مادر طَرَب در بست

 

وصلش آمــــد گِره گُشایی کرد

خیــــز تا چون ارادتــــش ما را

 

سویِ مِیخــــــانه رهنمایی کرد

 

با مغان بادهء مُغــانه خوریم

تا بِکِی غصّه زمانـــه خوریم

  


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/10/1:: 4:23 صبح     |     () نظر
 
رباعیات حضرت خیام قسمت چهارم

رباعیات حضرت خیام قسمت چهارم

ای آن که نتیجه چهار و هفتیxsgs490.gifxsgs189.gifxsgs176.gifxsgs161.gif

وز هفت و چهار دایم اندر تفتی

می خور که هزار باره بیش ات گفتم

باز آمدنت نیست چو رفتی ، رفتی
 

*********


شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی

هر لحظه به دام دگری پــا بستی

گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم

آیا تو چنان که می نمایی هستی
 

*********


در گوش دلم گفت فلک پنهانی

حکمی که قضا بود ز من می دانی ؟

در گردش خود اگر مرا دست بدی

خود را برهاندمی ز سرگردانی

 

*********


پیری دیده به خانه خماری

گفتم نکنی ز رفتگان اخباری

گفتا می خور که همچو ما بسیاری

رفتند و کسی باز نیامد باری

 

*********


ای کاش که جای آرمیدن بودی

یا این ره دور را رسیدن بودی

کاش از پی صد هزار سال از دل خاک

چون سبزه امید بر دمیدن بودی
 

*********


جــز راه قـلـنـدران مـیخـانه مـپوی

جز باده و جز سماع و جز یار مجوی

بر کف قدح باده و بر دوش سبوی

می نوش کن ای نگار و بیهوده مگوی

 

*********

 

تنگی می لعل خواهم و دیوانی

سد رمقی خواهد و نصف نانی

وانگه من و تو نشسته در ویرانی

خوش تر بود آن ز ملکت سلطانی

 

*********


آنان که ز پیش رفته اند ای ساقی

در خاک غرور خفته اند ای ساقی

رو باده خور و حقیقت از من بشنو

باد است هر آن چه گفته اند ای ساقی
 

*********


بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی

سر مست بدم چو کردم این اوباشی

با من به زبان حال می گفت سبو

من چو تو بدم تو نیز چون من باشی

 

*********


زان کوزه می که نیست دروی ضرری

پر کن قدحی بخور به من ده دگری

زان پیش تر ای پسر که در رهگذری

خاک من و تو کوزه کند کوزه گری

 

*********


بر کوزه گری پریر کردم گذری

از خاک همی نمود هر دم هنری

من دیدم اگر ندید هر بی بصری

خاک پدرم در کف هر کوزه گری

 

*********


هان کوزه گرا بپای اگر هُشیاری

تا چند کنی بر گِل مردم خواری

انگشت فریدون و کف کیخسرو

بر چراغ نهاده ای چه می پنداری
 

*********


در کارگه کوزه گری کردم رای

بر پله چرخ دیدم استاد بپای

می کرد دلیر کوزه را دسته و سر

از کله پادشاه و از دست گدای

 

*********


گر آمدنم به من بُدی نامدمی

ور نیز شدن به من بُدی کی شدمی؟

به زان نبدی که اندرین دیر خراب

نه آمدمی ، نه شدمی ، نه بدمی

 

*********


ای دل تو به ادراک معما نرسی

در نکته زیرکان دانا نرسی

اینجا به مِی و جام بهشتی میساز

کانجا که بهشت است رسی یا نرسی
 

*********


هنگام سپیده دم خـروس سحری

دانی که چرا همی کند نوحـه گری

یعنی که نمودند در آیـینه صبح

کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

 

*********


هنگام صبوح ای صنم فرخ پی

بر ساز ترانه ای و پیش آور می

کافکند به خاک صد هزاران جم و کی

ایــن آمــدن تیر مه و رفتـن دی


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/29:: 12:58 صبح     |     () نظر
   1   2   3   4   5      >
درباره
صفحه‌های دیگر
لینک‌های روزانه
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
آیینه های ناگهان
حاج آقاشون
همنشین
شین مثل شعور
به وبلاگ بیداران خوش آمدید
EMOZIONANTE
گل رازقی
دیار عاشقان
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی
وبلاگ شخصی محمدعلی مقامی
مذهبی فرهنگی سیاسی عاطفی اکبریان
***جزین***
به سوی فردا
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
پرسه زن بیتوته های خیال
همفکری
آخرالزمان و منتظران ظهور
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
لیلای بی مجنون
به سوی آینده
عشق سرخ من
یا امیر المومنین روحی فداک
خورشید تابنده عشق
فرزانگان امیدوار
نگاهی به اسم او
ایران
آموزه ـ AMOOZEH.IR
در انتظار آفتاب
و رها می شوم آخر...؟!!
جلوه
بی نشانه
PARSTIN ... MUSIC
اگه باحالی بیاتو
رهایی
ای لاله ی خوشبو
قعله
دارالقران الکریم جرقویه علیا
alone
منتظر ظهور
علی اصغربامری
upturn یعنی تغییر مطلوب
عشق و شکوفه های زندگی
پارمیدای عاشق
دلبری
نظرمن
هو اللطیف
افســـــــــــونگــــر

جاده های مه آلود
جوان ایرانی
hamidsportcars
پوکه(با شهدا باشیم)
*پرواز روح*
(( همیشه با تو ))
عصر پادشاهان
جمعه های انتظار
سپیده خانم
هادرباد شناسی (روستایی در شرق شهرستان بیرجند) HADERBAD SHENASI
بندیر
شقایقهای کالپوش
لنگه کفش
د نـیـــای جـــوانـی
قلمدون
نهان خانه ی دل
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
گل باغ آشنایی
یه گفتگوی رودر رو
پرواز تا یکی شدن
بچه مرشد!
سکوت ابدی
وبلاگ عقل وعاقل شمارادعوت میکند(بخوانیدوبحث کنیدانگاه قبول کنید)
*تنهایی من*
سرای اندیشه
SIAH POOSH
بلوچستان
خاکستر سرد
شجره طیبه صالحین ،حلقه ریحانه
شوالیه سیاه
خندون
هم نفس
آسمون آبی چهاربرج
محفل آشنایان((IMAN))
.:: بوستان نماز ::.
عاشقان
ای نام توبهترین سر آغاز
هه هه هه.....
سه ثانیه سکوت
►▌ استان قدس ▌ ◄
بهترین آرزو هایم تقدیم تو باد.

مهر بر لب زده
نغمه ی عاشقی
امُل جا مونده
هفت خط
محمد جهانی
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
ارتش دلاور
نگاهی نو به مشاوره
طب سنتی@
فانوسهای خاموش
گروه تک تاز
مقاله،پایان نامه،پرو‍ژه،کتاب الکترونیک،تحقیق،جزوه،نمونه سوال و..
سیب سبز
دانشگاه آزاد الیگودرز
فریاد بی صدا
اکبر پایندان
کانون فرهنگی شهدای شهریار
پژواک
تخریبچی ...
عاشقانه
geleh.....
بــــــــــــــهــــــــــــار
****شهرستان بجنورد****
وبلاگ آموزش آرایشگری
یک کلمه حرف حساب
پلاک آسمانی،دل نوشته شهدا،اهل بیت ،و ...
«حبیبی حسین»
..:.:.سانازیا..:.:.
+
یــــــــــــــــاســــــــــــــــــــمـــــــنــــ
حوض سلطون
شب و تنهایی عشق
داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani
دلدارا
پناه خیال
مجله اینترنتی شهر طلائی
جوک بی ادبی
عاطفانه
آقاشیر
امامزاده میر عبداله بزناباد
قرآن
دریـــچـــه
بـــــاغ آرزوهــــا = Garden of Dreams
صراط مستقیم
من بی تو باز هم منم ...
عشق در کائنات
ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی
سروش دل
تنهایی
روانشناسی آیناز
کـــــلام نـــو
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
بصیرت مطهر
سایت جامع اطلاع رسانی برای جوانان ایرانی
آوای قلبها...
اَللهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
تنهایی افتاب
نمایندگی دوربین های مداربسته
کوسالان
امام مهدی (عج)
@@@گل گندم@@@
سفیر دوستی
کافه محلی است برای جمع شدن وسرچشمه آغاز زایش هرچشمه است
کلبه عشق
تنهایی......!!!!!!
دریــــــــای نـــور
کربلا
جوکستان بی تربیتی
کلبهء ابابیل
وبسایت رسمی مهندس امیر مرتضی سعیدی ایلخچی
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
جـــیرفـــت زیـبا

سارا احمدی
مهندسی عمران آبادانی توسعه
ققنوس...
حزب الله
««« آنچه شما خواسته اید...»»»
ashegh
طاقانک
تک درخت
تراوشات یک ذهن زیبا
سکوت سبز
هر چی بخوای
پیامنمای جامع
پرنسس زیبایی
بوی سیب BOUYE SIB
@@@این نیزبگذرد@@@
بادصبا
ಌಌتنهاترین عشق یه عاشق دل شکستهಌ᠐
راز رسیدن به شادی و سلامتی
معارف _ ادبیات
پوست مو زیبایی
تنهای تنها
آخرین صاحب لوا
جاده مه گرفته
دخترانی بـرتر از فــرشته
دلـتنگـ هشـیگـــــــــی
تبسمـــــــــــــــی به ناچار
ماتاآخرایستاده ایم
سایت روستای چشام (Chesham.ir)
مستانه
وبلاگ گروهیِ تَیسیر
ناز آهو
گیسو کمند
جــــــــــــــــوک نـــــــت
عکس سرا- فقط عکس
عکس های عاشقانه
حقوق دانشگاه پیام نور ایلام
تیشه های اشک
فقط خدا رو عشقه
پاتوق دوستان
بنده ی ناچیز خدا
آزاد
ارمغان تنهایی
فقط عشقو لانه ها وارید شوند(منامن)
سلام آقاجان
ردِ پای خط خطی های من
منطقه آزاد
علی پیشتاز
تنهاترم
محمدمبین احسانی نیا
یادداشتهای فانوس
دوست یابی و ویژگی های دوست
کد تقلب و ترینر بازی ها
ستاره سهیل
داستان های جذاب و خواندنی
عاشقانه
گدایی در جانان به سلطنت مفروش
یادداشتهای من
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
سرافرازان
*bad boy*
سرزمین رویا
برای اولین بار ...
خاطرات و دل نوشته های دو عاشق
چون میگذرد غمی نیست
بازگشت نیما
دهیاری روستای آبینه(آبنیه)
روستای زیارتی وسیاحتی آبینه(آبنیه)باخرز
سایه سیاه
رازهای موفقیت زندگی
دوره گرد...طبیب دوار بطبه...
* ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ *
بچه های خدایی
مرام و معرفت
خوش آمدید
The best of the best
بوستان گل و دوستان
صفیر چشم انداز ایران
من.تو.خدا
۞ آموزش برنامه نویسی ۞
شبستان
دل شکســــته
یکی هست تو قلبم....
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
یامهدی
تنها هنر
دل نوشته
صوفی نامه
har an che az del barayad
منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش
شجره طیّبه

دانلود هر چی بخوایی...
نور
Dark Future
مجله مدیران
S&N 0511
**عاشقانه ها**
پنجره چهارمی ها
AminA
نسیم یاران
تبیان
صدای سکوت
(بنفشه ی صحرا)
اندکی صبر سحر نزدیک است....
ابهر شهر خانه های سفید
عشق
ترانه ی زندگیم (Loyal)
توشه آخرت
قـــ❤ــلـــــب هـــــای آبـــــی انــ❤ـــاری
جزتو
ترخون
عشق پنهان
@@@باران@@@
شروق
Manna
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا
پرسش مهر 8
دریایی از غم
طره آشفتگی
...ترنم...
Deltangi
زیبا ترین وبلاگ
ارواحنا فداک یا زینب
علمدار بصیر
کرمان

عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
قمه‏زنی سنت یا بدعت؟
سلام
عطش
حضرت فاطمه(س)
♀ ㋡ JusT fOr fuN ㋡ ♀
اواز قطره
محمد قدرتی Mohammad Ghodrati
عکس
آرشیو یادداشت‌ها
دینی
گلچینی از جغرافیای طبیعی و تاریخی افغانستان
آثارتأریخی افغانستان
گلچینی از تاریخ جهان و افغانستان
میراث گرانبهای گذ شتگان چراغی است برآیند گان
کابل و ولایات افغاانستان عزیز
زبان شرین پارسی
وازه نامهء هم زبانان
ادبیات و هنر
پرواز خیال
شعر و ادب
اى الهه عشق مادر!
عاشقانه ها
موزیک و اشعار آهنگهای بهترین اوازخوان افغان احمد ظاهر و دیگران
سیاسی
جامعه شناسی -مردم شناسی
دانستنیهای جالب
طب ورزش صحت وسلامتی
مسائل جنسی خانه و خانواده
آموزش زیبایی
روانشناسی
طب سنتی و نسخه های پزشکی با گیاهان دارویی
غذا موادغذائی و اشامیدنیها
خواص میوه ها و سبزیجات
اخبار
زندگینا مه
داستانهای کوتاه و آموزنده
نجوم فضا وفضانورد ی
کمپیوتر انترنیت و وب نویسی
لطیفه ها اندرز ها و پیامهای کوتاه خواندنی و عالی
طنز
تقویم هجری شمسی اوج درایت فرهنگی ما
سرگرمی ها
معرفی کتاب
تصویر عکس ویدئو فلم
بهترین های خط
جالبترین کارتونها
طالع بیی
یادداشتها
قوانین خواب و رویا وتعبیرخواب
تبریکی و تسلیت
داغ غربت
علمی
تاریخی و اجتماعی
خانهء مشترک ما زمین
اشعار میهنی رزمی و سیاسی
هوا و هوانوردی
آموزش و پرورش
معانی اصطلاحات و تعاریف
دنیای عجاء‏بات