سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
ما تکیه گاه میان راهیم . آن که از پس آمد به ما رسد ، و آن که پیش تاخته به ما بازگردد . [نهج البلاغه]
یادداشتها و برداشتها
 
برگشت

برگشت

من به دنبال ِخودم رفتم و برگشتم زود 

بیتو در آیینه ها صورت ِمن‌ - گم شده بود

بیتو آهنگ ِقدمهای من و جاده ی دور 

چیزی آنسوی خودم جز خط ِبرگشت نبود

من به دنبالِ خودم بودم و درراهی سفر 

یک کسی آمد و بر هستی من  چیزی فزود

چیزی از جنسِ خودش آیینه، آب و آتش 

چیزی ازجنس لطافت ، چیزی ازجنس سرود

یک کسی  آمد و پاییز ِمرا رنگی کرد 

روی هر شاخه نوشت سرخ،طلایی و کبود

یک کسی آمد و یک پنجره آورد با خود 

سمت خورشید نوشت ، دره ی سبز، جاری رود

................... 

من به دنبال خودم رفتم و برگشتم زود 

چیزی آنسوی خودم جز خط برگشت نبود


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/2/26:: 4:52 صبح     |     () نظر
 
گل و خار

غنچه از خواب پرید و گلی تازه به دنیا آمد
خار خندید و به او گفت: سلام
و جوابی نشنید
خار رنجید ولی هیچ نگفت
ساعتی چند گذشت
گل چه زیبا شده بود
دست بی‌رحمی آمد نزدیک
گل سراسیمه ز وحشت لرزید
لیک خار در آن دست جهید
و گل از مرگ رهید
صبح فردا که رسید
خار با شبنمی از خواب پرید
گل به او گفت: سلام


آنان که زندگی را بستری از گل سرخ می‌دانند، همیشه از خارهای آن شکایت می‌کنند.
غاقل از آنکه هر خار پله‌ای است برای در آغوش کشیدن گل سرخکلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/2/20:: 10:36 عصر     |     () نظر
 
سبک شعری سعری

 غزل سعدی را باید نمونه کامل عیارغزل فارسی محسوب داشت وازهرسه جهت زبان ومعنی وادبیات معیار فصاحت وبلاغت شمرد. زبانی ساده وبلیغ وهمه فهم دارد . کلمه وجمله در دست او حکم موم را دارد وهرچه اراده کند می سازد. اگر درغزل حافظ روابط متعدد بدیعی میان کلمات توجه را جلب می کند درشعر سعدی بی پیراگی وسادگی وحرکت طبیعی کلمات درپشت سرهم تشخص سبکی است . باید توجه داشت که شاعران مکتب آفرین بالاترازشاعران صاحب سبکند. مثلا خاقانی صاحب سبک است اما جریان مهمی را به دنبال خود نداسته است. درحالی که سعدی علاوه بر این که صاحت سبک است همواره رهبر یک جریان شعری هم بوده است ، حتی تا امروز . بعد از اوهمواره کسانی خواسته اند چون او ساده و روان و نغزبگویند وبنوسند . معمولا وقتی از غزل سخن می گوییم ،غزل او راهم به ذهن می آوریم و درحقیقت غزل او معیار غرل فارسی است و غزل های پس وپیش از او همه با غزل او (یاحافظ) سنجیده می شود. باید توجه داشت که توجهی که در دوران معاثر به عزلیات حافظ ومولانا شده است درسابق به این شدت نبوده است وسعدی فرمانروای بی منازع غزل فارسی محسوب می شد. به لحاظ سبک شناسی ، تبیین سبک شخصی اوبسیار دشوار است به این معنی که در هرشاعری می توان روی نکته های خاصی که تشخصی دارند تکیه کرد، اما دریافت راز عظمت برخی ازابیات بسیار ساده سعدی که زبانزد مردم هم است دشوار است، گاهی هیج نکته خاصی به چشم نمی خورد مگر آن که بگو ییم همین سادگی و بی پیراگی و درعین حال شیرین زبانی مشخصه اصلی سبکی اوست.

نمونه یی از غزل سعدی :


 

شب فراق که داند که تاسحرچندست

مگرکسی که به زندان عشق دربند ست

 

گرفتم ازغم دل راه بوستان گیرم

کدام سرو به بالای دوست مانند ست؟

 

پیام من که رساند به یارمهرگسل

 که برشکستی وما راهنوزپیوندست

 

قسم به جان توگفتن طریق عزت نیست

به خاک پای تواین هم عظیم سوگندست

 

که باشکستن پیمان وبرگرفتن دل

 هنوز دیده به دیدارت آرزومندست

 

بیا که برسرکویت بساط چهره ماست

 به خاک راه که درزیرپایت افکندست

 

خیال وصل توبیخ امید بنشانده ست

 بلای عشق تو بنیاد صبر برکندست

 

عجب دراین که تو مجموع وگر قیاس کنی

 به زیر هرخم مویت دلی پراکندست

 

اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی

گمان برند که پیراهنت گل آکندست

 

زدست رفته نه تنهامنم دراین سودا

چه دست ها که ز دست تو بر خداوندست

 

فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست

 بیا و بر دل من بین که کوه الوندست

 

زضعف طاقت آهم نماند وترسم خلق

گمان برند که سعدی زدوست خرسندست


 

 

ازکتاب سبک شناسی شعر


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/1/6:: 11:16 عصر     |     () نظر
 
گذ ر گا ه شقا یق
 

 

گذ ر گا ه شقا یق

چه خجالت زده صبحی ؟

چه دروغین شفقی !

آ سمان دامن خو نین دارد

کس نداند که در آ ن آ بی دور

در پس پردة ا بر

بر سر نور فروشا ن چه بلا آ مده ا ست

کس به مهتا ب تجاوز کرده ،

یا که خورشید به ا نبوه شهیدا ن پیوست

*****

چه غم ا ندود فضایی؟!

چه مخنث فصلیست !

نه به منقا ر پرستو ز بهاران خبری

نه ز با را ن ا ثری

ا بر ها لکه ی بد نا می این فصل فلا کت با رند

مشک شا ن آ ب ندا رد

که به لب خشکی ا ین جنگل آ تش زده  پا سخ گویند

*****

تک سوا ری ز دل دشت فرا می آ ید

باش تا پرسم ا ز ا و

که به خورشید چه آ سیب رسید ؟

با مداد ا ز چه نیا مد ؟

صبحت ای مرد بخیر !

از کجا می آ یی ؟

خبر ا ز روز ندا ری ؟

*****

هه ! ؟

روز را پرسیدی ؟

چقد ر بی خبری !

سا لها شد که درین شهر شب است

تو کجا خوا ب  بُدی ؟

حملة را هزنا ن یا د ت نیست ؟

که به همد ستی چند تا نا مرد

هر کجا روزنة را د ید ند

که ا ز آ ن نور تصور می رفت

همه را بر بستند

و به هر خا نه که قند یل فروزا نی بود

همه را بشکستند

و ا ز آ ن روز به بعد

شهر در ظلمت جا وید نشست

با ل خورشید شکست

و د گر روز نیا مد

*****

خیل خفا ش

هما ن لحظه که بر شهر هجوم آ ورد ند

جغد ها را سر منبر بر د ند

حکم ا عدا م قنا ری ها را

همه فتو ا دا د ند

و به شب

نامه نو شتند

که جا وید بما ن

ـ ما هوا دا ر تو ییم ـ

و ا ز آ ن لحظه به بعد

هر کجا جر قة نوری به نظر می آ مد

شب پرستان به لگد کو بید ند

*****

ا ز شفا فیت با را ن بد شا ن می آ مد

زهر در آ ب زد ند

و چه معصو ما نه

ما هیا ن در هرم حوضچه ها پو سید ند

*****

گر ازین د شت سفر می کر دی

به چپ و را ست نه پیچی

که وقیحا نه سرت می تا زند

هر قد م د ز د ا ن ا ند

رو برو گر بر وی

کوره را هیست ،

که تا خا نة خورشید ترا خوا هد برد

سر راهت ز گذر گاه شقا یق گذ ری کن

عرض تعظیم مرا خد مت شمشا د ببر !

به پتو نی برسا ن پیغا مم

بید مجنون شده را ا ز من گوی

که ازین وا دی خا کستر و خون

تا شما دور شد ید

هیچ کس نا م بها ران نبرد

با د ا ز کورة با روت فرا می خیزد

بر لبش آ تش و دود است

*****

را ستی با ش

که پیغا م بزرگی دا رم :

تا هنوز ا ز دل خا ک

ریشة گل بته ها گم نشد ه

با غ وقتی که در آ تش می سو خت

نو نها لی چه دلا ور می خوا ند

سوختن مر حلة د یگر ی ا ز رویش ما ست

با ید ا ز سر رو ئید ........

 

رازق فا نی

بها ر

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/12/26:: 1:21 صبح     |     () نظر
 
گل بشگفته

مولانا عبدالکبیر فرخاری

ونکوور کانادا 

گل بشگفته 

 

زنان الطاف ذات کردگارنـــــــــد                 گل بشگفت? باغ بهارنـــــــــــــــد

همی درگلشن ابنـــــــــــــــای آدم                 درخت مهروالفت رابکارنــــــــد

فرازکهکشان اســـــــــــتار? روز                 چراغ روشن شبهای تارنــــــــــد

شرف راآیت روشنترازمـــــــــهر                 زمین راآسمان بی غبارنــــــــــد

فروهرشیوه دربزم گل و مــــــــل                خروش صوت وآوای هزارنـــــد

جهانی راکه دانش روشناساخـــت                 درآن بگزیده وصاحب وقارنــــد

نه دین زان طرفه تربیند به عالــم                 که گیتی رااساس استوارنـــــــــد

شودآبادا زفکرش جهانـــــــــــــی                 چونیسان ازصدف انسان برارنـد

بنای زندگانی رااساســــــــــــــند                 به طفلان مادرپروردگارنـــــــــد

چوآتش شعله ور درملک هستــی                 خس وخاشاک ظلمت راشرارنــد

ببندد گربه تو پیمان تزویــــــــــج                 چوسنگ صخره تاپای مزارنــــد

عفاف و باتمیزوقلزم خیــــــــــــر                 زمردان خوبترعصمت شعارنـــد

صداگویی که آواز سروش اسـت                  ادب راخالق نقش و نگارنــــــــد

نسیم صبح را پیرایه بخشنـــــــــد                 شمیم ناف? مشک تتارنـــــــــــــــد

نمیدانم چرادرقرن موجـــــــــــود                 گل پژمرد? این روزگارنــــــــــد

علوم افراشت برافلاک پرچــــــم                 هنوزان بست? اوهام پارنــــــــــــد

مگراینجا که ظلمت دردل شــــب                حریم نابکارشام تارنــــــــــــــــــد

بدست طالب فرسوده اندیــــــــش                 زمورافسرده تردرقعرغارنـــــــد

ویادربند ملای سیــــــــــــــــه دل                 به چنگال حریص ونیش مارنـــد

ازآن آزرده وخواروپریشـــــــــند                 جهالت پیشگان دراقتدارنــــــــــد

برویش بسته بینی درب مکتــــب                 زبون پنج? هرنابکارنـــــــــــــــد

زدژخیم حوادث سخت رنجـــــور                زخون دل برون صد داغ دارنـــد

 

چرا(فرخاری)این سیما به تلخی

به فتراک ددان شیرین شکارنـــد

 


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/12/23:: 4:6 صبح     |     () نظر
 
خواب خوش

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/12/12:: 1:53 صبح     |     () نظر
 
شعری از سعدی رح

چه جرم رفت که با ما سخن نمی گویی   

جنایت از طرف ماست یا تو بدخویی

تو از نبات گرو برده ای  به شیرینی  

به اتفاق ولیکن نبات خودرویی

هزار جان به ارادت تو را همی جویند  

تو سنگ دل به لطافت دلی نمی جویی

ولیک با همه عیب از تو صبر نتوان کرد

بیا و گر همه بد کرده ای که نیکویی

تو بد مگوی وگر نیز خاطرت باشد  

بگوی از آن لب شیرین که نیک می گویی

گلم نباید و سروم به چشم درناید 

مرا وصال تو باید که سرو گلبویی

هزار جامه سپر ساختیم و هم بگذشت 

 خدنگ غمزه خوبان ز دلق نه تویی

به دست جهد نشاید گرفت دامن کام 

 اگر نخواهدت ای نفس خیره می پویی

درست شد که به یک دل دو دوست نتوان داشت 

 به ترک خویش بگوی ای که طالب اویی

همین که پای نهادی بر آستانه عشق                        

به دست باش که دست از جهان فروشویی

دراز نای شب از دردمندان پرس                    

 تو قدر آب چه دانی که بر لب جویی

ز خاک سعدی بیچاره بوی عشق آید                   

  هزار سال پس از مرگش ار به ینبویی


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/11/13:: 4:6 صبح     |     () نظر
 
شعری از سعدی رح

چه جرم رفت که با ما سخن نمی گویی                      جنایت از طرف ماست یا تو بدخویی

تو از نبات گرو برده ای  به شیرینی                       به اتفاق ولیکن نبات خودرویی

هزار جان به ارادت تو را همی جویند                      تو سنگ دل به لطافت دلی نمی جویی

ولیک با همه عیب از تو صبر نتوان کرد             بیا و گر همه بد کرده ای که نیکویی

تو بد مگوی وگر نیز خاطرت باشد                                   بگوی از آن لب شیرین که نیک می گویی

گلم نباید و سروم به چشم درناید                                     مرا وصال تو باید که سرو گلبویی

هزار جامه سپر ساختیم و هم بگذشت              خدنگ غمزه خوبان ز دلق نه تویی

به دست جهد نشاید گرفت دامن کام             اگر نخواهدت ای نفس خیره می پویی

درست شد که به یک دل دو دوست نتوان داشت             به ترک خویش بگوی ای که طالب اویی

همین که پای نهادی بر آستانه عشق                         به دست باش که دست از جهان فروشویی

دراز نای شب از دردمندان پرس                     تو قدر آب چه دانی که بر لب جویی

ز خاک سعدی بیچاره بوی عشق آید                     هزار سال پس از مرگش ار به ینبویی


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/11/13:: 1:15 صبح     |     () نظر
 
دوستان نازنینم
دوستان نازنینم
قطع? ترجیع بند یادگار و شاهکار ماندگار عبید زاکانی شاعر،دانشمند،عارف وطنزپرداز بی نظیر ایرانی را تقدیمتان میکنم
بخش کوتاهی ازآن که نمایند? قلم واندیش? پرتوان مولاناست در زیر به نظرتان میرسد و کامل آن با خط شکسته نستعلیق ضمیمه است
عاشقان ادب وعرفان ایران حتما بخوانند
شادباشید
 
 

 

با مُغان بادهء مُغــانه خوریم

تا بِکِی غُصّه زمانـــه خوریم

 

عقـــل با روح خودسِتــــایی کرد

عشــق با هردو پادشاهــی کرد

از پَـــسِ پَرده حُسن با صـــدناز

 

چهره بنمــود و دلــــربایی کرد

ناگَهان اِلتفــاتِ عِشــــــق بدید

 

غرّه شد دَعــویِ خـــدایی کرد

کار دریــافــت رندِ فـــــــرزانه

 

رفت و با عشــق آشنـــایی کرد

صــــوفی افزوده بود مایهء خویش

 

در سرِ زُهــد و پارســــایی کرد

هِـــــــجر بر مادر طَرَب در بست

 

وصلش آمــــد گِره گُشایی کرد

خیــــز تا چون ارادتــــش ما را

 

سویِ مِیخــــــانه رهنمایی کرد

 

با مغان بادهء مُغــانه خوریم

تا بِکِی غصّه زمانـــه خوریم

  


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/10/1:: 4:23 صبح     |     () نظر
 
رباعیات حضرت خیام قسمت چهارم

رباعیات حضرت خیام قسمت چهارم

ای آن که نتیجه چهار و هفتیxsgs490.gifxsgs189.gifxsgs176.gifxsgs161.gif

وز هفت و چهار دایم اندر تفتی

می خور که هزار باره بیش ات گفتم

باز آمدنت نیست چو رفتی ، رفتی
 

*********


شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی

هر لحظه به دام دگری پــا بستی

گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم

آیا تو چنان که می نمایی هستی
 

*********


در گوش دلم گفت فلک پنهانی

حکمی که قضا بود ز من می دانی ؟

در گردش خود اگر مرا دست بدی

خود را برهاندمی ز سرگردانی

 

*********


پیری دیده به خانه خماری

گفتم نکنی ز رفتگان اخباری

گفتا می خور که همچو ما بسیاری

رفتند و کسی باز نیامد باری

 

*********


ای کاش که جای آرمیدن بودی

یا این ره دور را رسیدن بودی

کاش از پی صد هزار سال از دل خاک

چون سبزه امید بر دمیدن بودی
 

*********


جــز راه قـلـنـدران مـیخـانه مـپوی

جز باده و جز سماع و جز یار مجوی

بر کف قدح باده و بر دوش سبوی

می نوش کن ای نگار و بیهوده مگوی

 

*********

 

تنگی می لعل خواهم و دیوانی

سد رمقی خواهد و نصف نانی

وانگه من و تو نشسته در ویرانی

خوش تر بود آن ز ملکت سلطانی

 

*********


آنان که ز پیش رفته اند ای ساقی

در خاک غرور خفته اند ای ساقی

رو باده خور و حقیقت از من بشنو

باد است هر آن چه گفته اند ای ساقی
 

*********


بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی

سر مست بدم چو کردم این اوباشی

با من به زبان حال می گفت سبو

من چو تو بدم تو نیز چون من باشی

 

*********


زان کوزه می که نیست دروی ضرری

پر کن قدحی بخور به من ده دگری

زان پیش تر ای پسر که در رهگذری

خاک من و تو کوزه کند کوزه گری

 

*********


بر کوزه گری پریر کردم گذری

از خاک همی نمود هر دم هنری

من دیدم اگر ندید هر بی بصری

خاک پدرم در کف هر کوزه گری

 

*********


هان کوزه گرا بپای اگر هُشیاری

تا چند کنی بر گِل مردم خواری

انگشت فریدون و کف کیخسرو

بر چراغ نهاده ای چه می پنداری
 

*********


در کارگه کوزه گری کردم رای

بر پله چرخ دیدم استاد بپای

می کرد دلیر کوزه را دسته و سر

از کله پادشاه و از دست گدای

 

*********


گر آمدنم به من بُدی نامدمی

ور نیز شدن به من بُدی کی شدمی؟

به زان نبدی که اندرین دیر خراب

نه آمدمی ، نه شدمی ، نه بدمی

 

*********


ای دل تو به ادراک معما نرسی

در نکته زیرکان دانا نرسی

اینجا به مِی و جام بهشتی میساز

کانجا که بهشت است رسی یا نرسی
 

*********


هنگام سپیده دم خـروس سحری

دانی که چرا همی کند نوحـه گری

یعنی که نمودند در آیـینه صبح

کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

 

*********


هنگام صبوح ای صنم فرخ پی

بر ساز ترانه ای و پیش آور می

کافکند به خاک صد هزاران جم و کی

ایــن آمــدن تیر مه و رفتـن دی


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/29:: 12:58 صبح     |     () نظر
   1   2   3   4   5      >
درباره
صفحه‌های دیگر
لینک‌های روزانه
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
همفکری
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
تنهایی افتاب
بصیرت مطهر
شجره طیبه صالحین ،حلقه ریحانه
دارالقران الکریم جرقویه علیا
خورشید تابنده عشق
یا امیر المومنین روحی فداک
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی
اگه باحالی بیاتو
قلمدون
پلاک آسمانی،دل نوشته شهدا،اهل بیت ،و ...
یه گفتگوی رودر رو
شوالیه سیاه
فرزانگان امیدوار
نمایندگی دوربین های مداربسته
پرسه زن بیتوته های خیال
کوسالان
امام مهدی (عج)
شین مثل شعور
جاده های مه آلود
نگاهی به اسم او
هم نفس
جمعه های انتظار
@@@گل گندم@@@
پرواز تا یکی شدن
سفیر دوستی
عصر پادشاهان
به سوی فردا
EMOZIONANTE
دیار عاشقان
در انتظار آفتاب
کافه محلی است برای جمع شدن وسرچشمه آغاز زایش هرچشمه است
من بی تو باز هم منم ...
آخرالزمان و منتظران ظهور
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
کلبه عشق
(( همیشه با تو ))
وبلاگ شخصی محمدعلی مقامی
روانشناسی آیناز
صراط مستقیم
آموزه ـ AMOOZEH.IR
منتظر ظهور
نهان خانه ی دل
►▌ استان قدس ▌ ◄
جلوه
هو اللطیف
+
تنهایی......!!!!!!
دریــــــــای نـــور
کانون فرهنگی شهدای شهریار
و رها می شوم آخر...؟!!
لنگه کفش
کربلا
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
ارتش دلاور
جوکستان بی تربیتی
مذهبی فرهنگی سیاسی عاطفی اکبریان
«حبیبی حسین»
عشق سرخ من
***جزین***
امامزاده میر عبداله بزناباد
کلبهء ابابیل
سایت جامع اطلاع رسانی برای جوانان ایرانی
پژواک
شب و تنهایی عشق
سه ثانیه سکوت
وبسایت رسمی مهندس امیر مرتضی سعیدی ایلخچی
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
وبلاگ آموزش آرایشگری
*پرواز روح*
لیلای بی مجنون
*تنهایی من*
بهترین آرزو هایم تقدیم تو باد.
جـــیرفـــت زیـبا
جوان ایرانی
حاج آقاشون
هفت خط
****شهرستان بجنورد****
دانشگاه آزاد الیگودرز
گل باغ آشنایی
بچه مرشد!
د نـیـــای جـــوانـی
نگاهی نو به مشاوره

سارا احمدی
طب سنتی@
مهندسی عمران آبادانی توسعه
ققنوس...
ای لاله ی خوشبو
حزب الله
قعله
بـــــاغ آرزوهــــا = Garden of Dreams
««« آنچه شما خواسته اید...»»»
ashegh
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
مقاله،پایان نامه،پرو‍ژه،کتاب الکترونیک،تحقیق،جزوه،نمونه سوال و..
طاقانک
مجله اینترنتی شهر طلائی
تک درخت
تراوشات یک ذهن زیبا
سکوت سبز
هر چی بخوای
پیامنمای جامع
شقایقهای کالپوش
پرنسس زیبایی
بوی سیب BOUYE SIB
@@@این نیزبگذرد@@@
بادصبا
سروش دل
تخریبچی ...
ಌಌتنهاترین عشق یه عاشق دل شکستهಌ᠐
راز رسیدن به شادی و سلامتی
معارف _ ادبیات
پوست مو زیبایی
اکبر پایندان
تنهای تنها
آخرین صاحب لوا
جاده مه گرفته
دخترانی بـرتر از فــرشته
عاشقان
upturn یعنی تغییر مطلوب
دلـتنگـ هشـیگـــــــــی
پوکه(با شهدا باشیم)
تبسمـــــــــــــــی به ناچار
geleh.....
ماتاآخرایستاده ایم
سایت روستای چشام (Chesham.ir)
ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی
مستانه
وبلاگ گروهیِ تَیسیر
ناز آهو
گیسو کمند
آسمون آبی چهاربرج
جــــــــــــــــوک نـــــــت
عکس سرا- فقط عکس
عکس های عاشقانه
حقوق دانشگاه پیام نور ایلام
تیشه های اشک
بی نشانه
..:.:.سانازیا..:.:.
فقط خدا رو عشقه
پاتوق دوستان
بنده ی ناچیز خدا
آزاد
ارمغان تنهایی
فقط عشقو لانه ها وارید شوند(منامن)
PARSTIN ... MUSIC
سلام آقاجان
وبلاگ عقل وعاقل شمارادعوت میکند(بخوانیدوبحث کنیدانگاه قبول کنید)
به سوی آینده
ردِ پای خط خطی های من
منطقه آزاد
بندیر
علی پیشتاز
تنهاترم
هه هه هه.....
محمدمبین احسانی نیا
یادداشتهای فانوس
دوست یابی و ویژگی های دوست
کد تقلب و ترینر بازی ها
ستاره سهیل
داستان های جذاب و خواندنی
عاشقانه
گدایی در جانان به سلطنت مفروش
یادداشتهای من
.:: بوستان نماز ::.
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
سرافرازان
*bad boy*
محمد جهانی
سرزمین رویا
آیینه های ناگهان
برای اولین بار ...
خاطرات و دل نوشته های دو عاشق
چون میگذرد غمی نیست

بازگشت نیما
دریـــچـــه
علی اصغربامری
دهیاری روستای آبینه(آبنیه)
روستای زیارتی وسیاحتی آبینه(آبنیه)باخرز
همنشین
سایه سیاه
رهایی
تنهایی
رازهای موفقیت زندگی
دوره گرد...طبیب دوار بطبه...
خندون
* ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ *
بچه های خدایی
مرام و معرفت
خوش آمدید
The best of the best
بوستان گل و دوستان
صفیر چشم انداز ایران
گل رازقی
من.تو.خدا
نظرمن
کـــــلام نـــو
بلوچستان
نغمه ی عاشقی
۞ آموزش برنامه نویسی ۞
شبستان
دل شکســــته
افســـــــــــونگــــر
یکی هست تو قلبم....
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
یامهدی
تنها هنر
دل نوشته
صوفی نامه
har an che az del barayad
منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش
شجره طیّبه

به وبلاگ بیداران خوش آمدید
دانلود هر چی بخوایی...
نور
فریاد بی صدا
Dark Future
مجله مدیران
S&N 0511
**عاشقانه ها**
پنجره چهارمی ها
AminA
نسیم یاران
تبیان
صدای سکوت
(بنفشه ی صحرا)
اندکی صبر سحر نزدیک است....
ابهر شهر خانه های سفید
عشق
ترانه ی زندگیم (Loyal)
عشق در کائنات
توشه آخرت
آقاشیر
قـــ❤ــلـــــب هـــــای آبـــــی انــ❤ـــاری
جزتو
ترخون
عشق پنهان
@@@باران@@@
شروق
Manna
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا
پرسش مهر 8
دریایی از غم
طره آشفتگی
...ترنم...
Deltangi
زیبا ترین وبلاگ
ارواحنا فداک یا زینب
علمدار بصیر
کرمان
ایران

عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
عشق و شکوفه های زندگی
مهر بر لب زده

قمه‏زنی سنت یا بدعت؟
سلام
عطش
حضرت فاطمه(س)
♀ ㋡ JusT fOr fuN ㋡ ♀
اواز قطره
محمد قدرتی Mohammad Ghodrati
عکس
گل یا پوچ2؟
صدای سکوت
شـــــــیـــشـــــه ی نــــــــــــازک دلـــــــــــــــــــتنگی
یه دختره تنها
ورزشهای رزمی
مهر 84
..::غریبه::..
جغرافیای سیاست
زنگ عربی
It iS SimPle...
دختر زمستان
یـ|ـہ |دُنیـ|ـآ دِلَـ|ـم| گـِرفـ|ـتـِہツ
بزرگترین سایت خنده بازار
اصلاحات
عمارمیاندواب
ऌ عاشق بی معشوق ऌ
گل خشک
گلهای یاس
جیغ بنفش در ساعت 25
نفس
نت سرای الماس
ستاره طلایی
اس ام اس
دنیا
مردود
عمو همه چی دان
خاکم سوادکوه
جایی برای خنده وشادی و تفریح
profosor
آرشیو یادداشت‌ها
دینی
گلچینی از جغرافیای طبیعی و تاریخی افغانستان
آثارتأریخی افغانستان
گلچینی از تاریخ جهان و افغانستان
میراث گرانبهای گذ شتگان چراغی است برآیند گان
کابل و ولایات افغاانستان عزیز
زبان شرین پارسی
وازه نامهء هم زبانان
ادبیات و هنر
پرواز خیال
شعر و ادب
اى الهه عشق مادر!
عاشقانه ها
موزیک و اشعار آهنگهای بهترین اوازخوان افغان احمد ظاهر و دیگران
سیاسی
جامعه شناسی -مردم شناسی
دانستنیهای جالب
طب ورزش صحت وسلامتی
مسائل جنسی خانه و خانواده
آموزش زیبایی
روانشناسی
طب سنتی و نسخه های پزشکی با گیاهان دارویی
غذا موادغذائی و اشامیدنیها
خواص میوه ها و سبزیجات
اخبار
زندگینا مه
داستانهای کوتاه و آموزنده
نجوم فضا وفضانورد ی
کمپیوتر انترنیت و وب نویسی
لطیفه ها اندرز ها و پیامهای کوتاه خواندنی و عالی
طنز
تقویم هجری شمسی اوج درایت فرهنگی ما
سرگرمی ها
معرفی کتاب
تصویر عکس ویدئو فلم
بهترین های خط
جالبترین کارتونها
طالع بیی
یادداشتها
قوانین خواب و رویا وتعبیرخواب
تبریکی و تسلیت
داغ غربت
علمی
تاریخی و اجتماعی
خانهء مشترک ما زمین
اشعار میهنی رزمی و سیاسی
هوا و هوانوردی
آموزش و پرورش
معانی اصطلاحات و تعاریف
دنیای عجاء‏بات