سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] آن که به عیب خود نگریست ، ننگریست که عیب دیگرى چیست ، و آن که به روزى خدا خرسندى نمود ، بر آنچه از دستش رفت اندوهگین نبود ، و آن که تیغ ستم آهیخت ، خون خود بدان بریخت ، و آن که در کارها خود را به رنج انداخت ، خویشتن را هلاک ساخت ، و آن که بى‏پروا به موجها در شد غرق گردید ، و آن که به جایهاى بدنام در آمد بدنامى کشید ، و هر که پر گفت راه خطا بسیار پویید ، و آن که بسیار خطا کرد شرم او کم ، و آن که شرمش کم پارسایى‏اش اندک هم ، و آن که پارسایى‏اش اندک ، دلش مرده است ، و آن که دلش مرده است راه به دوزخ برده . و آن که به زشتیهاى مردم نگرد و آن را ناپسند انگارد سپس چنان زشتى را براى خود روا دارد نادانى است و چون و چرایى در نادانى او نیست ، و قناعت مالى است که پایان نیابد ، و آن که یاد مرگ بسیار کند ، از دنیا به اندک خشنود شود ، و آن که دانست گفتارش از کردارش به حساب آید ، جز در آنچه به کار اوست زبان نگشاید . [نهج البلاغه]
یادداشتها و برداشتها
 
بیوطن بیگانه

 

خانه در دنیا ندارم هست دنیا خانه ام
                         آسمان ریزد فرو ویران کنی گر خانه ام
گریه داری در گلو از درد غربت خسته یی
                        یگنفس بگذارسر ای نازنین برشانه ام
غم نبودم گر گرفتی دانه و آب مرا
                            بی مروت بی خدا برباد دادی لانه ام
بود خونین چون پرم هر گوشه و کنج قفس
                           آخر با زهر آلودی تو آب و دانه  ام
خوانمت افسانه و در خواب شیرین میروی
                          دیده بگشا! تلخ بشد قصه ام افسانه ام
بعد عمری در دیار مرگبار دیگران
                         همچنان تحقیر گشته بی وطن بیگانه ام
آسمان بیرحم آمد جام شیرین سرنگون
                         میزند بر سنگ هر شب شیشه ام پیمانه ام
از تبار ناصرم آواره ام تبعیدی ام
                          صبحدم در بلخ و شب در ساحل فرغانه ام

 


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 90/1/24:: 12:14 صبح     |     () نظر
 
دلم هوای آفتاب می کند

 

دلم هوای آفتاب می کند


Open in new window
ملال ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد
تمام روزهای ماه را
فسرده می نماید و خراب می ‌کند
و من به یادت ای دیار روشنی کنار این دریچه ‌ها
دلم هوای آفتاب می کند

خوشا به آب و آسمان آبی ات
به کوههای سربلند
به دشتهای پر شقایقت، به دره های سایه دار
و مردمان سختکوش، توده کرده رنج روی رنج
زمین پیر پایدار !
هوای توست در سرم
اگر چه این سمند عمر زیر ران ناتوان من
به سوی دیگری شتاب می ‌کند

نه آشنا نه همدمی
نه شانه‌ای ز دوستی که سر نهی بر آن دمی
تویی و رنج و بیم تو
تویی و بی پناهی عظیم تو
نه شهر و باغ و رود و منظرش
نه خانه ‌ها و کوچه‌ ها نه راه آشناست
نه این زبان گفتگو زبان دلپذیر ماست
تو و هزار درد بی دوا
تو و هزار حرف بی جواب
کجا روی ؟ به هر که رو کنی تو را جواب می‌ کند

چراغ مرد خسته را
کسی نمی فروزد از حضور خویش
کسش به نام و نامه و پیام
نوازشی نمی ‌دهد
اگر چه اشک نیم شب
گهی ثواب می ‌کند
نشسته ‌ام به بزم دوستان و سرخوشم
بگو بخند و شعر و نقل و آفرین و نوش
سخن به هر کلام و شیوه ‌ای ز عهد و از یگانگی است
به دوستی، سخن ز جاودانگی ست
امان ز شبرو خیال
امان،
چه ها که با من این شکسته خواب می کند

اگر چه بر دریچه ‌ام در آستان صبح
هنوز هم ملال ابربال می ‌کشد
ولی من ای دیار روشنی
دلم چو شامگاه توست
به سینه ام اجاق شعله خواه توست
نگفتمت دلم هوای آفتاب می ‌کند
manba   aazadi

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 89/12/7:: 2:57 صبح     |     () نظر
 
آوازه

آواره                                           

گفتی که عاقبـت غـمِ دل چاره می شود؟

بـیـجا نـگـو که بـنـدِ دلـم پـاره می شـود

تـلـخـیِ شاعـرانـه از ایـن بـیشتـر مبـاد: س 

روزی که مـردمِ نـگه ات خـاره می شـود

روزی کـه هــمــتِ قـلمـت بــاد می بــرد

روزی که چـاره عـاجز و بیچاره می شود

وقتی غــزل به پـشـتِ دری در نمی زنـد

وقـتـی که واژه هـیــزمِ کابــاره می شـود

شـعـر از نـگاهِ عـشق غـریـبـانـه می فتد

مثلِ دلِ شـکـسته ای بـیـکـاره می شـود

ایـن شـعـر هـا به دردِ دلِ مـن نمی خورد

این ها شعار هاست که خمپاره می شود

***

ای عـشـق ای رفـیـقِ دلِ دردمـنـدِ مـن! ?

شـاعــر دوبـاره دورتــر آواره می شــود...س

راحله یار

                  


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 89/7/30:: 4:15 عصر     |     () نظر
 
لالهء آزاد
Ibrahim Safaa: Laalah -e- Azaad

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/5/18:: 10:31 عصر     |     () نظر
 
شعر - من دچار خفقانم خفقان


Click the image to open in full size.


مشت می کوبم بر در
پنجه می سایم بر پنجره ها


من دچار خفقانم
خفقان...
من به تنگ آمده ام از همه چیز
بگذارید هواری بزنم ، آی
آی با شما هستم این درها را باز کنید
من به دنبال فضائی می گردم
لب بامی ...
سر کوهی...
دل صحرائی ...
که در آنجا نفسی تازه کنم
می خواهم فریاد بلندی بکشم
که صدایم به شما هم برسد
من هوارم را سر خواهم داد
چاره ی درد مرا باید این داد کند
از شما خفته ی چند
چه کسی می آید با من فریاد کند

فریدون مشیری

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/3/29:: 3:56 صبح     |     () نظر
 
آواره
آواره

 

گفتی که عاقبـت غـمِ دل چاره می شود؟

بـیـجا نـگـو که بـنـدِ دلـم پـاره می شـود

تـلـخـیِ شاعـرانـه از ایـن بـیشتـر مبـاد:

روزی که مـردمِ نگه ات خاره می شود

روزی کـه هـمـتِ قـلمـت بــاد می بـرد

روزی که چاره عاجز وبیچاره می شود

وقتی غــزل به پـشتِ دری در نمی زند

وقـتی که واژه هـیـزمِ کابـاره می شـود

شـعـر از نـگاهِ عـشق غریـبـانـه می فتد

مثلِ دلِ شـکـسته ای بـیـکـاره می شـود

ایـن شـعـر ها به دردِ دلِ من نمی خورد

این ها شعار هاست که خمپاره می شود

***

ای عـشـق ای رفـیـقِ دلِ دردمـنـدِ من!

شاعـر دوباره دورتـر آواره می شـود...

        دسمبر ????

 


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/2/26:: 5:20 صبح     |     () نظر
 
انتظار

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/12/12:: 1:55 صبح     |     () نظر
 
برمیگردم به زندگی !
برمیگردم به ...

برمیگردم به زندگی !

آره بر میگردم به زندگی

چار ه ای نیست !

آره واقعا چاره ای نیست ، اما از بیچارگی نیست که میخواهم برگردم به زندگی

بر میگردم به زندگی ، چون هنوز زندگی کردن رو دوست دارم

 چون هنوز از دیدن صبحهای آفتابی لذت می برم ،

چون هنوز از بوییدن یک  گل زیبا لذت می برم و ....

پیش ازاین بارها خواستم که بمیرم ، بارها تصورکردم که مرده ام ،

اما انگارهنوز درمن نیرویی هست که مرا به زیستن مشتاق می کند ...

زیستن هر لحظه  ... می خواهم که زنده بمانم و به سوی رویاهایم بروم

اینبار اشتباه نخواهم کرد !

اینبار خودم را دوست خواهم داشت !

دیگر با غریبه ها حرف نخواهم زد ، برایشان شعر نخواهم خواند،خودم را فریب نخواهم داد،

سال نو آمد....

سال نو.... هنوز خودمو برات آماده نکرده بودم!

عجله کردی .... !

مثل پارسال....

گیج بودم که اومدی..... پارسال تا آخرش هم گیج موندم....

اما امسال می خوام..... می خوام....

اما

تو ... تو سبد لحظه هات برام چی داری ... ؟!

دوستی میگفت : با تموم شدن فروردین سال تموم میشه  !

راست میگفت


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/9/1:: 3:27 عصر     |     () نظر
 
به آرامی آغاز به مردن میکنی

____________________________

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر سفر نکنی،
ا
گر کتابی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
اگر از خودت قدردانی نکنی.

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
زمانی که خودباوری را در خودت بکشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر برده‏ی عادات خود شوی،
اگر همیشه از یک راه تکراری بروی …
اگر روزمرّگی را تغییر ندهی
اگر رنگ‏های متفاوت به تن نکنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.

تو به آرامی آغاز به مردن می‏کنی
اگر از شور و حرارت،
از احساسات سرکش،
و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی‌دارند،
و ضربان قلبت را تندتر می‌کنند،
دوری کنی . .. .،

تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر هنگامی که با شغلت،‌ یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی،
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،
اگر ورای رویاها نروی،
اگر به خودت اجازه ندهی
که حداقل یک بار در تمام زندگی‏ات
ورای مصلحت‌اندیشی بروی . . .
-
امروز زندگی را آغاز کن!
امروز مخاطره کن!

امروز کاری کن!
نگذار که به آرامی بمیری!
شادی را فراموش نکن ….


پابلو نرودا


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/8/28:: 4:24 صبح     |     () نظر
 
تبعیدی

تبعیدی

سیدنورالحق صبامرا پناه ندادند
حصاریان شب آن عاشقان ظلمت وزور
مرا که بار من از شاخه های زیتون بود
مرا که حامل حرف ستاره ها بودم
وباغ حنجره ام پرصدای سوسن بود.

کسی نبود بداند غم چکاوک را
کسی نبود بفریاد بره ها برسد
کسی نبود بگرید بسوگ چلچله ها
کسی زبان گل وسبزه را نمیفهمید
وباغ تنها بود !

فضای دهکده بیگانه با ترانه ء آب
جوانه ها همه در آتش عطش میسوخت
وریشه ها همه شان خواب آب میدیدند
لگام باد رها بود ودشنه  درچنگال

&&&

عروج واوج پلشتی ، حضیض عصمت وعشق
کسی رسن میبافت
کسی کفن میدوخت
کسی رجز میگفت
کسی بمرگ کسی فاتحانه میرقصید
کسی بشیون آندیگری حنا می بست

من از میانهء غمها صدایشان کردم
که های!
معرکه گیران باره های غرور
منادیان شب ومنکران سورهء نور
دراین معاملهء مرگ ، باغ میمیرد
اساس سبزه بهم میخورد زمستی تان
نهاد باغچه وبیخ شاخه میریزد
درختها همه ازریشه پاک میخشکند
کبوتران همه بی آشیانه میگردند
وتاکها دگر انگورتان  نخواهد داد.

&&&

شگوفه های سرود مرا بسنگ زدند
کسی ندید سحررا درون دستارم
بدستهای پراز سکه های خورشیدم
کسی نگاه نکرد.

چراغم از نفس باد هرزه ، پرپرشد
گل صدای من ازقهقههء کسی پاشید

تمام هستیی من حرف سبز گندم بود
تمام وسعت اندیشهء مطهر من
لبالب از صدف درد های مردم بود
ولی چگونه بگویم
مرا پناه ندادند
مرا بدهکده ام ظالمانه راه ندادند
...وباغ تنها بود


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/12:: 2:13 صبح     |     () نظر
   1   2   3      >
درباره
صفحه‌های دیگر
لینک‌های روزانه
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
همفکری
(( همیشه با تو ))
قلمدون
گروه تک تاز
فرزانگان امیدوار
***جزین***
فریاد بی صدا
شین مثل شعور
جوان ایرانی
آسمون آبی چهاربرج
خورشید تابنده عشق
اکبر پایندان
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
جاده های مه آلود
یا امیر المومنین روحی فداک
دارالقران الکریم جرقویه علیا
EMOZIONANTE
نظرمن
در انتظار آفتاب
به سوی فردا
محفل آشنایان((IMAN))
همنشین
کانون فرهنگی شهدای شهریار
پرسه زن بیتوته های خیال
نگاهی به اسم او
پژواک
تخریبچی ...
پارمیدای عاشق
عاشقانه
بی نشانه
geleh.....
وبلاگ شخصی محمدعلی مقامی
►▌ استان قدس ▌ ◄
دیار عاشقان
قعله
سپیده خانم
بــــــــــــــهــــــــــــار
اگه باحالی بیاتو
نهان خانه ی دل
****شهرستان بجنورد****
وبلاگ آموزش آرایشگری
به سوی آینده
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
و رها می شوم آخر...؟!!
نغمه ی عاشقی
گل باغ آشنایی
یک کلمه حرف حساب
رهایی
امُل جا مونده
پلاک آسمانی،دل نوشته شهدا،اهل بیت ،و ...
«حبیبی حسین»
..:.:.سانازیا..:.:.
*پرواز روح*
آخرالزمان و منتظران ظهور
عشق سرخ من
عصر پادشاهان
افســـــــــــونگــــر
+
جلوه
دلبری
یــــــــــــــــاســــــــــــــــــــمـــــــنــــ
حوض سلطون
شب و تنهایی عشق
محمد جهانی
داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani
دلدارا
یه گفتگوی رودر رو
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی
جمعه های انتظار
پناه خیال
هم نفس
مجله اینترنتی شهر طلائی
منتظر ظهور
سه ثانیه سکوت
جوک بی ادبی
عاطفانه
پوکه(با شهدا باشیم)
عاشقان
هو اللطیف
آقاشیر
امامزاده میر عبداله بزناباد
لنگه کفش
قرآن
دریـــچـــه
بـــــاغ آرزوهــــا = Garden of Dreams
صراط مستقیم
دانشگاه آزاد الیگودرز
سکوت ابدی
من بی تو باز هم منم ...
ارتش دلاور
حاج آقاشون
وبلاگ عقل وعاقل شمارادعوت میکند(بخوانیدوبحث کنیدانگاه قبول کنید)
عشق در کائنات
ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی
مذهبی فرهنگی سیاسی عاطفی اکبریان
پرواز تا یکی شدن
.:: بوستان نماز ::.
سروش دل
تنهایی
روانشناسی آیناز
شقایقهای کالپوش
کـــــلام نـــو
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
بصیرت مطهر
سایت جامع اطلاع رسانی برای جوانان ایرانی
*تنهایی من*
آوای قلبها...
هفت خط
اَللهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
تنهایی افتاب
شجره طیبه صالحین ،حلقه ریحانه
شوالیه سیاه
نمایندگی دوربین های مداربسته
کوسالان
امام مهدی (عج)
@@@گل گندم@@@
سفیر دوستی
کافه محلی است برای جمع شدن وسرچشمه آغاز زایش هرچشمه است
کلبه عشق
آموزه ـ AMOOZEH.IR
تنهایی......!!!!!!
دریــــــــای نـــور
کربلا
جوکستان بی تربیتی
کلبهء ابابیل
وبسایت رسمی مهندس امیر مرتضی سعیدی ایلخچی
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
لیلای بی مجنون
بهترین آرزو هایم تقدیم تو باد.
جـــیرفـــت زیـبا
بچه مرشد!
د نـیـــای جـــوانـی
نگاهی نو به مشاوره

سارا احمدی
طب سنتی@
مهندسی عمران آبادانی توسعه
ققنوس...
ای لاله ی خوشبو
حزب الله
««« آنچه شما خواسته اید...»»»
ashegh
مقاله،پایان نامه،پرو‍ژه،کتاب الکترونیک،تحقیق،جزوه،نمونه سوال و..
طاقانک
تک درخت
تراوشات یک ذهن زیبا
سکوت سبز
هر چی بخوای
پیامنمای جامع
پرنسس زیبایی
بوی سیب BOUYE SIB
@@@این نیزبگذرد@@@
بادصبا
ಌಌتنهاترین عشق یه عاشق دل شکستهಌ᠐
راز رسیدن به شادی و سلامتی
معارف _ ادبیات
پوست مو زیبایی
تنهای تنها
آخرین صاحب لوا
جاده مه گرفته
دخترانی بـرتر از فــرشته
upturn یعنی تغییر مطلوب
دلـتنگـ هشـیگـــــــــی
تبسمـــــــــــــــی به ناچار
ماتاآخرایستاده ایم
سایت روستای چشام (Chesham.ir)
مستانه
وبلاگ گروهیِ تَیسیر
ناز آهو
گیسو کمند
جــــــــــــــــوک نـــــــت
عکس سرا- فقط عکس
عکس های عاشقانه
حقوق دانشگاه پیام نور ایلام
تیشه های اشک
فقط خدا رو عشقه
پاتوق دوستان
بنده ی ناچیز خدا
آزاد
ارمغان تنهایی
فقط عشقو لانه ها وارید شوند(منامن)
PARSTIN ... MUSIC
سلام آقاجان
ردِ پای خط خطی های من
منطقه آزاد
بندیر
علی پیشتاز
تنهاترم
هه هه هه.....
محمدمبین احسانی نیا
یادداشتهای فانوس
دوست یابی و ویژگی های دوست
کد تقلب و ترینر بازی ها
ستاره سهیل
داستان های جذاب و خواندنی
عاشقانه
گدایی در جانان به سلطنت مفروش
یادداشتهای من
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
سرافرازان
*bad boy*
سرزمین رویا
آیینه های ناگهان
برای اولین بار ...
خاطرات و دل نوشته های دو عاشق
چون میگذرد غمی نیست

بازگشت نیما
علی اصغربامری
دهیاری روستای آبینه(آبنیه)
روستای زیارتی وسیاحتی آبینه(آبنیه)باخرز
سایه سیاه
رازهای موفقیت زندگی
دوره گرد...طبیب دوار بطبه...
خندون
* ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ *
بچه های خدایی
مرام و معرفت
خوش آمدید
The best of the best
بوستان گل و دوستان
صفیر چشم انداز ایران
گل رازقی
من.تو.خدا
بلوچستان
۞ آموزش برنامه نویسی ۞
شبستان
دل شکســــته
یکی هست تو قلبم....
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
یامهدی
تنها هنر
دل نوشته
صوفی نامه
har an che az del barayad
منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش
شجره طیّبه

به وبلاگ بیداران خوش آمدید
دانلود هر چی بخوایی...
نور
Dark Future
مجله مدیران
S&N 0511
**عاشقانه ها**
پنجره چهارمی ها
AminA
نسیم یاران
تبیان
صدای سکوت
(بنفشه ی صحرا)
اندکی صبر سحر نزدیک است....
ابهر شهر خانه های سفید
عشق
ترانه ی زندگیم (Loyal)
توشه آخرت
قـــ❤ــلـــــب هـــــای آبـــــی انــ❤ـــاری
جزتو
ترخون
عشق پنهان
@@@باران@@@
شروق
Manna
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا
پرسش مهر 8
دریایی از غم
طره آشفتگی
...ترنم...
Deltangi
زیبا ترین وبلاگ
ارواحنا فداک یا زینب
علمدار بصیر
کرمان
ایران

عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
عشق و شکوفه های زندگی
مهر بر لب زده

قمه‏زنی سنت یا بدعت؟
سلام
عطش
حضرت فاطمه(س)
♀ ㋡ JusT fOr fuN ㋡ ♀
اواز قطره
محمد قدرتی Mohammad Ghodrati
عکس
گل یا پوچ2؟
صدای سکوت
شـــــــیـــشـــــه ی نــــــــــــازک دلـــــــــــــــــــتنگی
یه دختره تنها
ورزشهای رزمی
مهر 84
..::غریبه::..
جغرافیای سیاست
زنگ عربی
آرشیو یادداشت‌ها
دینی
گلچینی از جغرافیای طبیعی و تاریخی افغانستان
آثارتأریخی افغانستان
گلچینی از تاریخ جهان و افغانستان
میراث گرانبهای گذ شتگان چراغی است برآیند گان
کابل و ولایات افغاانستان عزیز
زبان شرین پارسی
وازه نامهء هم زبانان
ادبیات و هنر
پرواز خیال
شعر و ادب
اى الهه عشق مادر!
عاشقانه ها
موزیک و اشعار آهنگهای بهترین اوازخوان افغان احمد ظاهر و دیگران
سیاسی
جامعه شناسی -مردم شناسی
دانستنیهای جالب
طب ورزش صحت وسلامتی
مسائل جنسی خانه و خانواده
آموزش زیبایی
روانشناسی
طب سنتی و نسخه های پزشکی با گیاهان دارویی
غذا موادغذائی و اشامیدنیها
خواص میوه ها و سبزیجات
اخبار
زندگینا مه
داستانهای کوتاه و آموزنده
نجوم فضا وفضانورد ی
کمپیوتر انترنیت و وب نویسی
لطیفه ها اندرز ها و پیامهای کوتاه خواندنی و عالی
طنز
تقویم هجری شمسی اوج درایت فرهنگی ما
سرگرمی ها
معرفی کتاب
تصویر عکس ویدئو فلم
بهترین های خط
جالبترین کارتونها
طالع بیی
یادداشتها
قوانین خواب و رویا وتعبیرخواب
تبریکی و تسلیت
داغ غربت
علمی
تاریخی و اجتماعی
خانهء مشترک ما زمین
اشعار میهنی رزمی و سیاسی
هوا و هوانوردی
آموزش و پرورش
معانی اصطلاحات و تعاریف
دنیای عجاء‏بات